Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Kinh tế Phát triển dành cho SV ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Đối tượng: Sinh viên chính quy ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế Phát triển

+ Tiếng Anh: Development Economics

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kinh tế Phát triển

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Development Economics

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo; có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp, nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về kinh tế phát triển mang tính liên ngành trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phát triển, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành các chuyên gia phân tích, nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế phát triển.

3. Thông tin tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc Gia Hà Nội

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1 Điều 24 Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQG ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Dự kiến quy mô tuyển sinh: 30 sinh viên/năm

 
>>> Chi tiết về chương trình đào tạo xem tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN