Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Kinh tế cho SV Khoa Luật

Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo chuẩn của Khoa Luật - ĐHQGHN.


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế

+ Tiếng Anh: Economics

- Mã số ngành đào tạo: 52 31 01 01

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân kinh tế

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân kinh tế

+ Tiếng Anh: Bachelor of Economics

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

2. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế có những kiến thức cơ bản và hệ thống về kinh tế học, có những kiến thức chuyên sâu về kinh tế học thể chế và kinh tế chính trị học hiện đại; có phương pháp tư duy khoa học; có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề kinh tế; có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn và tích lũy kiến thức từ hoạt động thực tiễn để trở thành các chuyên gia tư vấn, phản biện, hoạch định và thực thi chính sách kinh tế, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế.

3. Thông tin tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc Gia Hà Nội

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo chuẩn của khoa Luật - ĐHQGHN đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1 Điều 24 Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQG ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

>>> Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN