Trang tin tức sự kiện
 
Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Phí Mạnh Phong

Tên luận án: Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi ở Việt Nam


1. Họ và tên: NCS Phí Mạnh Phong

2. Năm sinh: 12/01/1978 tại Hà Nội

3. Quyết định công nhận NCS số: 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

5. Tên luận án: Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi ở Việt Nam

6. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

7. Mã số: 9 31 01 02

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Giang Thanh Long

 
>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN