Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án của NCS Lê Anh Thực

Tên luận án: An ninh lương thực trong bối cảnh toàn cầu hóa: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam.


1. Họ và tên NCS: Lê Anh Thực

2. Năm sinh: 24/01/1982

3. Quyết định công nhận NCS số: Số 1550/QĐ-ĐHKT ngày 05/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 4240/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo.

5. Tên luận án: An ninh lương thực trong bối cảnh toàn cầu hóa: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam.

6. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

7. Mã số: 9 31 01 06

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn Hội

>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN