Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tuấn Anh

Tên luận án: Nghiên cứu tác động của các nhân tố tài chính và phi tài chính tới việc lựa chọn mua nhà ở giá thấp và trung bình


1. Họ và tên: NCS Nguyễn Tuấn Anh

2. Năm sinh: 25/08/1983

3. Quyết định công nhận NCS số: 3417/QĐ-ĐHKT ngày 31/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

5. Tên luận án: Nghiên cứu tác động của các nhân tố tài chính và phi tài chính tới việc lựa chọn mua nhà ở giá thấp và trung bình

6. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

7. Mã số: 62 34 02 01

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
  • TS. Đinh Xuân Cường

>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN