Trang Đào tạo sau đại học
 

Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 6/2019

QĐ số 1475/QĐ-ĐHKT ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Trường ĐH Kinh tế Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2019


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg, ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17/6/2019 của Hội đồng xét công nhận học vị thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-ĐHKT ngày 17/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh thông tin thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ trong kỳ thi tuyển sinh năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-ĐHKT ngày 17/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh công nhận học viên năm thứ nhất khóa QH-2016-E;

Xét đề nghị của lãnh đạo Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho 36 học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (có danh sách kèm theo), trong đó:

 

STT

Khóa

Chuyên ngành

QH-2015-E

QH-2016-E

Tổng

1

Kinh tế quốc tế

(thuộc ngành Kinh tế quốc tế)

 

02

02

2

Quản trị kinh doanh

(thuộc Quản trị kinh doanh)

02

16

18

3

Tài chính - Ngân hàng

(thuộc Tài chính - Ngân hàng)

 

09

09

4

Quản lý kinh tế

 

07

07

 

Tổng

02

34

36

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các học viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn WQYSOK
Nội dung