Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Hải Hà1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hải Hà          

 

Năm sinh:

1980

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Điện thoại:

0983 661 749

Địa chỉ CQ:

Phòng 706, nhà E4, ĐHKT, ĐHQGHN

2. Quá trình đào tạo:

2020 (dự kiến)

Tiến sĩ, Kế toán, Kiểm toán và Phân tích, Đại học Kinh tế quốc dân

2017

Chứng chỉ nghề nghiệp ACCA, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và Thuế, Trung tâm nguồn lực Việt - Vietsourcing

2007

Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng, Học Viện Ngân Hàng

2002

Cử nhân, chuyên ngành Kế toán Kiểm toán NH, Học Viện Ngân Hàng

3. Quá trình công tác: 

Từ 2007 - nay

Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Từ 2005 - 2007

Giảng viên, Trường Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghiệp Hà Nội

Từ 2005 - 2007

Giảng viên, Trường Kinh tế Công Nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Từ 2002 - 2004

Cán bộ thị trường, Công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

  • Các môn giảng dạy chính: Phân tích tài chính, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kế toán tài chính chuyên sâu, Kế toán ngân hàng
  • Hướng nghiên cứu chính: Tài chính doanh nghiệp, Chất lượng thông tin tài chính, Kiểm toán nội bộ, Xu hướng hòa hợp chuẩn mực kế toán quốc tế

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:                                                                         

1. Giáo trình Phân tích tài chính, Đồng tác giả, NXBĐHQGHN, 2017

2. Phụ nữ Khởi nghiệp tại Việt Nam, Đồng tác giả, NXBĐHQGHN, 2013

3. Entrepreneurial Women in Asia: Case studies & Perspectives, Đồng tác giả, 2013

4. Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của Doanh nghiệp Niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Đồng tác giả, NXBKTQD, 2015

5. Quản trị công ty trong ngân hang - Thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam, Đồng tác giả, NXBĐHQGHN, 2015

6. Tái cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam sau khủng hoảng Đồng tác giả, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2017

5.2. Các bài viết:

1. Tác giả, Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Tạp chí kiểm toán, 2010

2. Tác giả, Tìm hiểu vai trò của các chủ thể tham gia trong một giao dịch M&A, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, 2010

3. Tác giả, Ứng dụng phương pháp tích cực trong việc giảng dạy các môn học kế toán, Hội thảo khoa học quốc gia – ĐHKTQD, 2011

4. Đồng tác giả, Quản lý nợ công bền vững: Kinh nghiệm từ khủng hoảng ở Hy Lạp, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề: “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”. ĐHQGHN, 2012

5. Tác giả, Hệ thống ngân hàng Việt Nam trước yêu cầu tái cấu trúc để phát triển bền vững, Tạp chí ngân hàng - Ngân hàng nhà nước, Tháng 8/2012

6. Tác giả, Quản trị công ty - Kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng cho Hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí ngân hàng - Ngân hàng nhà nước, Tháng 9/2013

7. Tác giả, Chất lượng công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 30, Số 3 (2014) 1-10

8. Đồng tác giả, số 1, Giao thương nội khối Asean - Thực trạng và giải pháp, Hội thảo Quốc tế “Bối cảnh quốc tế mới và tác động tới cộng đồng kinh tế Asean”. ĐHQGHN&ĐHQGTPHCM, 5/2014

9. Đồng tác giả, số 1, Đánh giá chính sách điều hành tỷ giá của NHNN VN giai đoạn 2008 - 2013, Hội thảo cấp Quốc gia “ Ngân hàng Việt Nam –Bối cảnh và triển vọng” do ĐH Đà Nẵng tổ chức, 9/2014

10. Đồng tác giả, số 1, “Đánh giá khả năng áp dụng Chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS 42 – Nông nghiệp tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế - Dự báo, Số 18 tháng 09/2015 (602), 2015.

11. Đồng tác giả, số 1, Sự ra đời của AEC và triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại các nước ASEAN sau 2015, Hội thảo Quốc tế “Hội nhập Kinh tế Đông Á và hàm ý cho Doanh nghiệp Việt Nam”. Do ĐHQGHN&Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập Quốc tế và Kinh tế tổ chức, 8/2015

12. Đồng tác giả, số 1, Kế toán Khí thải Cacbon - Tình hình thực hiện trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, 2016

13. Đồng tác giả, “Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế IFRS 09 – Công cụ tài chính: Điểm mới và những thách thức cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, số 104 – 6/2016, 2016

14. Đồng tác giả, số 1, “Chương trình thực tập thực tế hiệu quả dành cho sinh viên ngành kế toán, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 32, Số 1 (2016), 2016

15. Đồng tác giả, số 1, Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Kế toán - Giải pháp cho nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh gia nhập TPP và AEC, Hội thảo Quốc gia “Kế toán Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC”. Đại học KTQD, 10/2016

16. Tác giả, Internal audit in commercial banks: A review of international study and research orientation in Vietnam, International conference “Innovations and Entrepreneurship.
Finance – Banking, Innovation and Entrepreneurship. Socially Responsible Investing and Financing”, VNU, 8/2017

17. Tác giả, Cơ sở pháp lý trong kiểm soát và giám sát thông tin công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Hội thảo Quốc gia, “Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên TTCK VIỆT NAM”, UEB.VNU, 12/2017

18. Tác giả, Một số nguyên nhân căn bản làm ảnh hưởng chất lượng Kiểm toán - Vấn đề thực tiễn tại Việt Nam, Hội thảo Quốc gia, “Kế toán – Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, ĐH Quy Nhơn, 11/2017

19. Đồng tác giả, số 2, Thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn – Một số đề xuất cho Việt Nam, Hội thảo Quốc gia“Rào cản về thể chế đối với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, ĐHKT TP HCM, 6/2018

20. Đồng tác giả, số 1, Các nhân tố ảnh hưởng đến tính độc lập của Kiểm toán viên – Đề xuất mô hình nghiên cứu cho Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu khoa học Kiểm toán, 5/2018

21. Management accounting practices in Vietnamese services enterprises: The current evolutionary stages, Đồng tác giả số 2, RSU International Research Conference 2019, 2019
22. Công nghệ Blockchain - thành tựu và khả năng ứng dụng tại Việt Nam, Đồng tác giả số 1, Hình thành và phát triển Hệ thống Tài chính xanh - Những luận cứ khoa học và bài học kinh nghiệm, 2019 

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học

1. Trình bày Khấu hao Tài sản cố định trên các Báo cáo tài chính của một công ty, Đề tài cấp trường Đại học Kinh tế, chủ trì, 2009-2010.

2. Sức khỏe tài chính của các công ty du lịch niêm yết giai đoạn 2006 - 2010, Đề tài cấp trường Đại học Kinh tế, chủ trì, 2011-2012.

3. Chất lượng công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Đề tài cấp trường Đại học Kinh tế, chủ trì, 2013-2014.

4. Nâng cao hiệu quả chương trình thực tập thực tế cho ngành Kế toán UEB, Đề tài cấp trường Đại học Kinh tế, chủ trì, 2015-2016.

5. Đề tài "Xây dựng chỉ số đánh giá năng lực quản trị công ty của ngân hàng thương mại Việt Nam", Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên thư ký, 2012 - 2014

6. Đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin và chất lượng thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam", Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên đề tài, 2012 - 2014

7. Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết và tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên thư ký, 2015 - 2017

8. Phát triển hệ thống kế toán quản trị Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: trình độ phát triển và điều kiện thu hẹp khoảng cách với thế giới, Trung tâm nghiên cứu Châu Á - ARC, VNU, 2017 - 2019

9. Định vị trình độ phát triển và các nhân tố ảnh hưởng đến Kế toán quản trị Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên thư ký, 2017 - 2019