Trang Giới thiệu chung
 
Phí Mạnh Hồng1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên :

Phí Mạnh Hồng


Năm sinh :

1956

Chức vụ:

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học,

Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị :

Tiến sĩ Kinh tế Chính trị (1990)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Nga

Email:
hongpm@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84-4) 37547506

Di động:

(84) 913 203 466

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:
 • 1979: Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • 1990: Tiến sĩ Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Quốc gia Belarutxia (Liên Xô cũ)
3. Quá trình công tác:
 • 1980 -1985: Giảng viên, Khoa Kinh tế Chính trị , Đại học tổng hợp Hà nội   
 • 1985 - 1990: Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Quốc gia Belarutxia, Belarutxia, Liên Xô cũ
 • 1990 - 1995: Giảng viên, Khoa Kinh tế Chính trị, Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • 1995 - 1999: Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
 • 1999 - 2004: Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế, ĐHQGHN
 • 2004 - 2007: Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, ĐHQGHN
 • 2007 - 2009: Giảng viên, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN         
 • 2009 - 2013: Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị - ĐHQGHN.
 • 2013 - nay: Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế học
 • Kinh tế chính trị

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Kinh tế học đại cương, Đồng tác giả, NXB Công an nhân dân, 2002
 2. Kinh tế vi mô, Tác giả, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
 3. Chuyển dịch cơ cấu ngành và việc phát triển các ngành kinh tế trọng điểm và mũi nhọn, Đồng tác giả, NXB Khoa học Xã hội, 1996
 4. La relation entre secteurs public et prive’ dans L’economie de Marche’. Le rôle de la formation. Expériences internationales et réalités au Vietnam, Đồng tác giả, NXB ĐHKHXH Toulouse I (Pháp), 2000
 5. Đổi mới và phát triển con người ở Việt Nam, Báo cáo Quốc gia về phát triển con người 2001, Đồng tác giả, NXB Chính trị Quốc gia, 2001
 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - Phác thảo một lộ trình, Đồng tác giả, NXB Chính trị Quốc gia, 2002
 7. Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đồng tác giả, NXB Chính trị Quốc gia, 2010
 8. Những vấn đề kinh tế - xã hội ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đồng tác giả, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
5.2. Các bài viết:
 1. Các quan hệ hàng hóa – tiền tệ ở Việt Nam (Tiếng Nga), Tác giả, Tuyển tập công trình của Đại học Tổng hợp Quôc gia Bêlarutxia, Chuyên san Kinh tế Chính trị;
 2. Chính sách tỷ giá hối đoái vì sự tăng trưởng, Tác giả, Những vấn đề Kinh tế Thế giới
 3. Thời đại kinh tế tri thức – Cơ hội và thách thức đặt ra đối với các nước đang phát triển, Tác giả,Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế  
 4. Vấn đề phân phối trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Tác giả, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
 5. Quan niệm và tính thực tiễn của “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, The socialist – oriented market economy in Vietnam: Theory and Practice”, Đồng tác giả, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
 6. Phương hướng của một Hợp tác xã, Tác giả, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
 7. Rapid Economic Growth Policy in Vietnam, Đồng tác giả, Vietnam’s Socio-economic Development
 8. Đối đầu với thách thức phát triển: vấn đề vốn đầu tư ở Việt Nam, Đồng tác giả, Những vấn đề kinh tế thế giới
 9. Chiến lược công nghiệp hóa: Tiến trình cơ cấu và định hướng tăng trưởng xuất khẩu, Đồng tác giả, Những vấn đề Kinh tế Thế giới
 10. Vai trò của nhà nước với việc đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh kinh tế tri thức, Tác giả, Tạp chí Đại học Công nghiệp
 11. Nhận thức mới về đặc trưng kinh tế của xã hội XHCN trong Cương lĩnh “Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH” (Bổ sung, phát triển 2011) của ĐCSVN, Tác giả, Kỷ yếu HTKH “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng”
 12. Những trở lực đối với việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam hiên nay, Tác giả, Kỷ yếu Hội thảo KH “Tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở Việt Nam”
 13. Thời đại kinh tế tri thức và việc tư duy lại vai trò của nhà nước, Tác giả, Kỷ yếu Hội thảo Khoa Học “Bối cảnh thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”
 14. Quan niệm như thế nào về “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay”, Tác giả, Kỷ yếu HTKH quốc gia “Định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận – thực tiễn mới đặt ra”

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Vấn đề phân phối và thu nhập trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam (Đề tài cấp Nhà nước KX04.20/06-10), 2008-2010, Chương trình KX.04/06-10, đã nghiệm thu
 2. Chính sách tỷ giá hối đoái trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam, cấp ĐHQGHN, đã nghiệm thu
 3. Một số vấn đề cơ bản về kinh tế tri thức – cơ hội và thách thức đặt ra cho Việt Nam, cấp ĐHQGHN (Trọng điểm), đã nghiệm thu
 4. Vai trò của nhà nước trong thời đại kinh tế tri thức – một số hàm ý cho Việt Nam, cấp ĐHQGHN, nhóm B, đã nghiệm thu

5.4. Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

 1. KX.03.08 Luận cứ khoa học của việc đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tiền tệ trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, cấp nhà nước, KX.03, đã nghiệm thu
 2. KX.03.19 Những biện pháp kinh tế, tổ chức chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành và phát triển các ngành trọng điểm, mũi nhọn ở Việt Nam, cấp nhà nước, KX.03, đã nghiệm thu
 3. Đề tài cấp bộ “ Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, 2014, Viện Hàn lâm KHXHVN, đã nghiệm thu