Trang Giới thiệu chung
 
Bộ phận Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tếI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng bộ phận:
ThS. Nguyễn Thị Thục An
ĐT: (84-24) 37547506 + 713
Email: anntt
@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến việc in ấn, xuất bản, sử dụng các ấn phẩm của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về hoạt động tạp chí và xuất bản;

2.2. Tổ chức thực hiện, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

- Tổ chức biên tập, in ấn và phát hành các ấn phẩm khoa học như sách giáo trình, sách chuyên khảo do Trường xuất bản theo đề nghị của các đơn vị;

- Thực hiện biên tập Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN;

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

____________________
Địa chỉ liên hệ:
Bộ phận Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 703, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506, máy lẻ 703, 713
Email:
tapchiktkd_kt@vnu.edu.vn
Website:
http://ueb.vnu.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN