Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo điểm môn học học kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo số 231/ĐHKT-ĐTĐH ngày 24/02/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Phòng Đào tạo thông báo kết quả học tập của các môn Tiếng Anh A1, Tiếng Anh A2, Tin học cơ sở trên cổng thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 25/2/2016 (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Môn Tin học (Mã MH: INT1004) cách tính điểm như sau:

-   Điểm thực hành: chiếm 60 % điểm MH (là điểm cuối kỳ)

-   Điểm lý thuyết: chiếm 40% điểm MH (là điểm thành phần)

Trong đó điểm lý thuyết được tính như sau:

  • Điểm quá trình: trọng số 30%
  • Điểm thi cuối kỳ thi ngày 28/12/2015: trọng số 70%

Điểm lý thuyết = điểm 1 * 0.3 + điểm 2 * 0.7

Phòng Đào tạo nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên ngày 26/2/2016 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 3/3/2016 tại phòng Đào tạo khu Giảng đường Việt Úc.

 Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

>> Xem và download thông báo tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác