Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2015-2016

Công văn số 120 ĐHKT-ĐTĐH ngày 22/01/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ I năm học 2015-2016, phòng Đào tạo thông báo kết quả học tập của sinh viên trên Cổng hệ thống điều tra khảo sát online theo địa chỉ truy cập www.survey.ueb.edu.vn của trường từ ngày 27/1/2015 (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Các môn Tiếng Anh A1, Tiếng Anh A2, Tin học cơ sở hiện nay chưa có điểm, phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

Phòng Đào tạo nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên ngày 28 và 29/01/2016 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 27/02/2015 tại phòng Đào tạo.

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

>> Xem và download công văn tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác