Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 4215/TB-ĐHKT ngày 30/12/2020 về việc thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin


Căn cứ Thông báo số 3673/TB-ĐHKT ngày 02/12/2020 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020-2021, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 1 (Phụ lục 1).

2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2).

3. Danh sách lớp học phần mở bổ sung (Phụ lục 3): Sau đăng ký học lần 2, nếu sĩ số các lớp học phần mở bổ sung không đủ số lượng sinh viên đã cam kết, Nhà trường sẽ hủy lớp học phần theo đúng quy định.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác