Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên đăng ký học không đúng quy chế đào tạo sau đăng ký học lần 2 học kỳ I, năm học 2019-2020

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ban hành kèm Quyết đinh số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Danh sách SV chưa qua hoc phần tiên quyết của học phần đã đăng ký: chi tiết trong file đính kèm
Trong đợt mở cổng đăng ký học lần 3, sinh viên chủ động hủy các học phần chưa qua học phần tiên quyết và chủ động đăng ký các học phần khác (nếu còn chỗ trống) để đảm bảo tiến trình học tập.
Nếu sinh viên không tự hủy Nhà trường sẽ xóa đăng ký học sau khi đóng cổng.
2. Danh sách SV đăng ký học phần ngoài chương trình đào tạochi tiết trong file đính kèm
Sinh viên được phép đăng ký các học phần ngoài chương trình đào tạo để nâng cao kiến thức tuy nhiên sẽ phải nộp thêm học phí. Sinh viên chủ động giữ nguyên đăng ký học hoặc hủy học phần đã đăng ký trong đợt mở cổng lần 3.
3. Danh sách SV không đăng ký đủ tín chỉ tối thiểuchi tiết trong file đính kèm
Sinh viên chủ động đăng ký thêm học phần để đảm bảo tiến trình học và tốt nghiệp trong 8 học kỳ. Sinh viên không cần làm đơn xin học ít hơn số tín chỉ tối thiểu nộp Phòng Đào tạo.
4. Danh sách SV đăng ký học cải thiện không đúng quy địnhchi tiết trong file đính kèm
Sinh viên tự hủy đăng ký các học phần này khi mở cổng hệ thống. Nếu sinh viên không tự hủy Nhà trường sẽ xóa đăng ký học sau khi đóng cổng đăng ký học lần 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN