Trang Đào tạo đại học
Banner động trên cùng trang tin
Thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa QH-2015-E; QH-2016-E các chương trình đào tạo bậc Đại học

Thông báo số 07/TB-ĐHKT ngày 03/01/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 1841/QĐ-ĐHKT ngày 29/06/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí năm học 2016-2017 đối với bậc đào tạo đại học;
Căn cứ thông báo số 589/TB-ĐHKT ngày 30/03/2016 của Trường Đại học kinh tế về việc cách thức thu nộp học phí, lệ phí đối với người học của Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN;
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 đối với sinh viên QH-2015-E; QH-2016-E , cụ thể như sau:
1. Học phí:

1.1. Đối tượng: Sinh viên QH-2015-E; QH-2016-E đối với các môn học lần 1 trong chương trình đào tạo (trừ sinh viên bằng kép).

1.2. Học phí phải nộp:
a. Đối với sinh viên trong nước:
- Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế: Học phí theo học kỳ (05 tháng/học kỳ): 1.035.000đ/tháng x 5 tháng = 5.175.000 đ.
- Chương trình đào tạo ngành 1, cử nhân chất lượng cao và hệ chuẩn: Học phí theo học kỳ (05 tháng/học kỳ): 670.000đ/tháng x 5 tháng = 3.350.000 đ.
b. Đối với sinh viên người nước ngoài:
- Chương trình đào tạo chuẩn: Học phí theo học kỳ (05 tháng/học kỳ): 2.395.000đ/tháng x 5 tháng = 11.975.000 đ.
- Chương trình đạt chuẩn quốc tế : Học phí theo học kỳ (05 tháng/học kỳ): 2.760.000đ/tháng x 5 tháng = 13.800.000 đ.
2. Hình thức thu, nộp: thu học phí tự động qua ngân hàng BIDV.
3. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộp vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu học phí trong khoảng thời gian thu tại Mục 4. dưới đây.
(Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tín nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000 đ)
4. Thời gian thu:

4.1. Thời gian thu: từ ngày 12/01/2017 hết ngày 17/01/2017.

4.2. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: từ ngày 18/01/2017 đến ngày 20/01/2017

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đã đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí đúng hạn khi nộp học phí trước ngày 18/01/2017.

Đến hết ngày 17/01/2017, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 20/01/2017.
4.3. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 20/01/2017 sẽ được thông báo, và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.
5. Chứng từ thu: Sinh viên có nhu cầu nhận biên lai thu học phí, nhận theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.
6. Thực hiện:
Đề nghị các sinh viên thực hiện nộp học phí đầy đủ, đúng thời hạn quy định trên.
Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí được miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định 86/NĐ-CP.
Kết thúc đợt thu, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (nếu có) tới Phòng đào tạo để xét thực hiện theo quy chế. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về thời gian nộp học phí.
Mọi thắc mắc về học phí, đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoạch Tài chính bằng cách gửi mail: khtc_kt@vnu.edu.vn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN