Trang Nghiên cứu
 
Nhóm nghiên cứu về tài chính vi môI. Giới thiệu nhóm nghiên cứu

- Tên nhóm: Nhóm Nghiên cứu về tài chính vi mô
- Trực thuộc đơn vị: Khoa Tài chính - Ngân hàng
- Trưởng nhóm: TS. Quách Mạnh Hào
- Danh sách thành viên:
TT
Học vị
Họ và tên
Đơn vị
Trách nhiệm
1
TS

Quách Mạnh Hào

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Trưởng nhóm
2
TS

Trần Thị Thanh Tú

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Thành viên
3
TS

Đinh Xuân Cường

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Thành viên
4
TS

Đinh Thị Thanh Vân

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Thành viên
5
TS

Nguyễn Phú Hà

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Thành viên
6
TS

Nguyễn Thế Hùng

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Thành viên
 

II. Các hoạt đng khoa hc công ngh trong 05 năm gần đây

1. Các đề tài/ dự án đã công bố:
TT
Tên đề tài
Thời gian thực hiện
1

Rà soát, đánh giá tính chồng chéo, hiệu quả thực thi các CTMTQG về xóa đói giảm nghèo ở Tây Bắc

2013-2015
2

Rà Rà soát, đánh giá tính chồng chéo, hiệu quả thực thi các CTMTQG về giáo dục dạy nghề ở Tây Bắc

2013-2015
3

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân ở Đồng Bằng Sông cửu Long

2014-2015
4

Đánh giá tác động kinh tế xã hội Dự án “Tài chính nông thôn 3” do Ngân hàng thế giới tài trợ

2013
5

Đánh giá tác động kinh tế xã hội “Dự án tài chính nông thôn 2” do Ngân hàng thế giới tài trợ

2009

2. Các bài báo đã công bố:
TT
Tên bài báo/Báo cáo
Số và tên tạp chí
Tác giả/Đồng tác giả
1

Perceived service quality and income improvement of micro-finance: an empirical research in Hoi An city-Viet Nam

Asians academic research journal of Sciences & Humanities, September 2013

TS. Nguyễn Phú Hà

2

Examining service quality and customer satisfaction in the retail banking sector in Vietnam 

Journal of Relationship Marketing, American Marketing Association, Volume 11, Issue 4. November 2012 2

TS. Đinh Thị Thanh Vân

 

III. Định hướng nghiên cu chính trong 5 năm tới

- Nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ tài chính vi mô hỗ trợ người nghèo, nghiên cứu các mô hình đào tạo tài chính vi mô dành cho người nghèo ở các Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô trong và ngoài nước, nghiên cứu tác động của khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính vi mô đến xóa đói giảm nghèo.

- Hợp tác với các tỉnh, Ngân hàng hợp tác, Ngân hàng chính sách xã hội Ngân hàng nông nghiệp, các tổ chức quốc tế: Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á thực hiện đánh giá các dự án quốc tế trong lĩnh vực tài chính vi mô, chính sách cho người nghèo, các chính sách phát triển.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN