Trang Nghiên cứu
 

Các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNTT

Tên nhóm nghiên cứu

Nhóm trưởng

Nhóm NC mạnh/tiềm năng

Vài thông tin cơ bản về nhóm NC

1

Nhóm nghiên cứu Lý thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập kinh tế của Việt Nam

TS. Nguyễn Đức Thành

Nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN

>> Chi tiết

2

Hội nhập kinh tế quốc tế

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN

>> Chi tiết

3

Nhóm nghiên cứu về năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

TS. Phan Chí Anh

Nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN

>> Chi tiết

4

Nhóm nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

Nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN

>> Chi tiết

5

Nhóm nghiên cứu Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp / tổ chức ở Việt Nam

TS. Nguyễn Đăng Minh

Nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN

>> Chi tiết

6

Nhóm nghiên cứu Kinh tế tài nguyên và môi trường

PGS. TS Nguyễn Ngọc Thanh


>> Chi tiết

7

Nhóm nghiên cứu Lý thuyết tập mờ và phương pháp nghiên cứu định lượng

TS. Lưu Quốc Đạt


>> Chi tiết

8

Nhóm nghiên cứu Quản lý kinh tế

TS Nguyễn Trúc Lê


>> Chi tiết

9

Nhóm nghiên cứu Kinh tế Chính trị hiện đại

PGS.TS. Phạm Văn Dũng


>> Chi tiết

10

Nhóm nghiên cứu về quản trị hài hòa Đông Tây

PGS.TS. Hoàng Văn Hải


>> Chi tiết

11

Nhóm nghiên cứu về Tái cấu trúc ngân hàng

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn


>> Chi tiết

12

Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu

PGS.TS Hà Văn Hội


>> Chi tiết


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn MPWPOD
Nội dung