Trang Nghiên cứu
 
Nhóm nghiên cứu về Quản lý kinh tếI. Về nhóm nghiên cứu

- Tên nhóm: Nhóm nghiên cứu Quản lý kinh tế

- Trực thuộc đơn vị: Bộ môn Quản lý kinh tế - Khoa Kinh tế Chính trị

- Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Trúc Lê

- Danh sách thành viên và cố vấn:

 
TT

Học hàm, học vị

Họ và tên
Trách nhiệm
1
TS
Nguyễn Trúc Lê
Trưởng nhóm
2
PGS.TS
Phạm Văn Dũng
Thành viên
3
PGS.TS
Mai Thị Thanh Xuân
Thành viên
4
PGS.TS
Lê Danh Tốn
Thành viên
5
PGS.TS
Phan Huy Đường
Thành viên
6
TS
Trần Quang Tuyến
Thành viên
7
TS
Trần Đức Hiệp
Thành viên
8
TS
Nguyễn Thùy Anh
Thành viên
9
TS
Đinh Văn Thông
Thành viên
10
TS
Nguyễn Mạnh Hùng
Thành viên
11
TS
Lê Thị Hồng Điệp
Thành viên
12
TS
Nguyễn Thị Thu Hoài
Thành viên
13
ThS
Ngô Đăng Thành
Thành viên
14
ThS
Lê Vân Anh
Thành viên
15
ThS
Lã Thị Thanh Bình
Thành viên
16
PGS.TS
Lê Cao Đoàn
Cố vấn
17
TS
Đinh Quang Ty
Cố vấn
18
PGS.TS
Tạ Kim Ngọc
Cố vấn
19
TS
Đoàn Thanh Tịnh
Cố vấn
 
II. Hoạt động nghiên cứu trong vòng 5 năm qua

1. Danh sách đề tài, dự án nghiên cứu cấp quốc tế, quốc gia, cấp Bộ (ĐHQG), cấp trường và khoa

TT
Tên đề tài
Thời gian thực hiện
Tổ chức nhận sản phẩm nghiên cứu
1

Định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước, Chương trình KX 04/07-06/10, Thư ký khoa học

2008 - 2010
Hội đồng lý luận Trung ương
2

Quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài đến VN làm việc

2010 - 2012
ĐHQGHN
3

Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng cộng sản Việt Nam về các thành phần kinh tế trong thời kỳ đổi mới

2010 - 2012
ĐHQGHN
4

Chính sách quản lý nhà nước về lao động người nước ngoài ở Việt Nam

2011 - 2013
ĐHQGHN
6

Khoảng cách nghèo và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam hiện nay

2011 - 2012
ĐHQGHN
7

Sự phát triển của các mô hình nhà nước phúc lợi: lịch sử và lý thuyết

2011 - 2012
ĐHQGHN
8

Quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong bối cảnh VN gia nhập WTO: Trường hợp nghiên cứu của ĐHQGHN

2011 - 2012
ĐHQGHN
9

Những tiến triển trong quan điểm cải cách kinh tế ở Trung Quốc

2011 - 2012
ĐHQGHN
10

Quy hoạch phát triển: Nghiên cứu tình huống quy hoạch nguồn nhân lực ở Lào Cai

2012 - 2013
ĐHQGHN
11

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ công ích ở Việt Nam

2012 - 2013
ĐHQGHN
12

Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo và Ricardo mới - một số gợi ý cho Việt Nam

2012 - 2013
ĐHQGHN
13

Vai trò của Nhà nước trong phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

2012 - 2013
ĐHQGHN
14

Lý luận Kinh tế thị trường xã hội và gợi ý chính sách cho Việt Nam

2012 - 2013
ĐHQGHN
15

Hoàn thiện thể chế cho ngành công nghiệp hỗ trợ theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam: trường hợp ngành

2012 - 2014
ĐHQGHN
16

Thể chế kinh tế Việt Nam hiện nay: vấn đề và giải pháp hoàn thiện

2013 - 2014
ĐHQGHN
17

Phụ nữ và quyền lãnh đạo trong các trường đại học công lập ở Việt Nam

2013 - 2014
ĐHQGHN
18

Bất bình đẳng thu nhập ở Singapore và hàm ý chính sách cho Việt Nam

2013 - 2014
ĐHQGHN
19

Ứng dụng khung kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của văn phòng sở khoa

2013 - 2014
ĐHQGHN
 

2. Danh sách bài báo quốc tế (ISI); quốc tế (Scopus) và bài báo trong nước, và sách

 
TT
Báo/sách

Tên tạp chí, tên nhà xuất bản sách

Tác giả/đồng tác giả

Ghi chú

1

 Farmland loss and livelihood outcomes: A microeconometric analysis of household surveys in Vietnam 

 

Journal of the Asia PacificEconomy, 

19(3), 1-20, 2014

Tran Quang Tuyen, Steven Lim, Michael P Cameron and Vu Van Huong,

ISI (SSCI); Scopus;

Econlit; Econpapers, Repec; Proquest; Ebsco; ABDC
2

Exports and profitability: A note from quantile regression approach 

Applied Economics Letters,

21(6), 442-445, 2014

Vu Van Huong, Steven Lim, Mark Holmes and Tran Quang Tuyen

ISI (SSCI); Scopus;

Econlit; Econpapers, Recpec; Proquest; Ebsco; ABDC

3

Farmland loss and poverty: Evidence from household survey data in Hanoi's peri-urban areas, Vietnam

The Journal Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 

4(4), 199-209, 2014.

Tran Quang Tuyen, Vu Van Huong

Scopus;

Econpapers, Repec; Proquest; Ebsco
4

Livelihood strategies for coping with land loss among households in Vietnam's sub-urban areas

Asian Social Science, 9(15), 33-46, 2013.

Tran Quang Tuyen

Scopus;

Proquest; Ebsco, ABDC
5

Farmland and peri-urban livelihoods in Hanoi, Vietnam: Evidence from household survey data in Hanoi's peri-urban areas

Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 7(7), 580-590, 2013.

Tran Quang Tuyen, Steven Lim

Ebso
6

Đất đai, việc làm phi nông nghiệp và mức sống hộ gia đình: Bằng chứng mới từ dữ liệu khảo sát vùng ven đô Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, số 202(4), 36-43, 2014.

Trần Quang Tuyến
 
7

 Nâng cao mức sống dân cư trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Thành tựu và những thách thức đặt ra

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, 30(1), 30-38, 2014.

Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến,
 
8

Nonfarm employment and household income: A case study of Hanoi's peri-urban areas

Journal of Science and Development, 

Hanoi University of Agriculture. 11(2), 260-268, 2013.

Tran Quang Tuyen ,  Steven Lim
 
9

The effects of industrialization on economic and employment structure changes in Vietnam during economic transition

VNU Journal of Science, Economics and Business. 27(2),82-93, 2011

Tran Quang Tuyen,  Doan Thanh Tinh
 
10

Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lenin về kinh tế nông dân và ý nghĩa đối với Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân

 
11

Vận dụng học thuyết kinh tế Mác-Lenin trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

PGS.TS Phạm Văn Dũng

 
12

Lý thuyết của J.M. Keynes về việc làm và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
13

Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của Keynes và vài suy nghĩ về tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
14

Tác động toàn cầu hóa đến vai trò kinh tế của nhà nước và hàm ý đối với các quốc gia đang phát triển

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

ThS. Lê Vân Anh

 
15

Tìm hiểu xu hướng phát triển của các học thuyết kinh tế và những vấn đề rút ra cho Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

ThS. Phạm Văn Chiến

 
16

Học thuyết Keynes và vấn đề chống suy giảm kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Đinh Văn Thông

 
17

Phát triển kinh tế hiện nay với vấn đề thực hiện công bằng xã hội

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Nguyễn Hữu Sở

 
18

Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện - một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

 
19

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường từ một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại và vận dụng vào Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
20

Chủ nghĩa tự do mới, bối cảnh và khung khổ cho một vài điều chỉnh mới

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Trần Đức Hiệp

 
21

Vấn đề lãi suất trong một số học thuyết kinh tế và sự vận dụng trong nền kinh tế Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Vũ Thị Dậu

 
22

Giải pháp nâng cao hiệu quả xã hội hóa dạy nghề ở Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
23

Chống chủ nghĩa bảo hộ: Lời nói của các ông lớn

Tạp chí cộng sản (con số và sự kiện)

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
24

Phát triển cộng đồng - Phương pháp quan trọng của công tác xã hội trong xoá đói giảm nghèo

Tạp chí Lao động xã hội

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
25

Nhập siêu ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Những vấn đề kinh tế chính trị thế giới

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
26

 Biện pháp giải quyết mối quan hệ giữa phát triển KTTT và giữ vững định hướng XHCN

Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 2/2010

PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

 
27

Ba bài học cảnh báo từ  "sự kiện Vinashin" (2010)

Tạp chí Hội nhập và phát triển, số tháng 7/2010

TS. Vũ Thị Dậu

 
28

Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới xuất khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững
Số 3 - tháng 9/2010

TS. Đinh Văn Thông

 
29

10 năm phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội (2000-2010)- Thành tựu và một số vấn đề đặt ra cho công tác quản lý

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình", tháng 10/2010 tại Hà Nội

PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

 
30

Cải thiện môi trường kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra

Tạp chí Những vấn đề kinh tế chính trị thế giới, tháng 10/2010

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
31

Quản lý nhà nước đối với lao động di cư trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thủ đô Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình", tháng 10/2010 tại Hà Nội

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
32

Vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế Thủ đô theo hướng bền vững

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 154-163.

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

 
33

Vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế Thủ đô theo hướng bền vững. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội: văn hiến, anh hùng, vì hòa bình

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình", tháng 10/2010 tại Hà Nội

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

 
34

Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình: "Di dân ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội: Vấn đề đặt ra và giải pháp

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình", tháng 10/2010 tại Hà Nội

TS. Đinh Văn Thông

 
35

Giảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng yếu thế ở Hà Nội: Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện.

Kỷ yếu hội thảo "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình", tháng 10/2010 tại Hà Nội

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
36

Phân phối thu nhập ở Việt Nam: Một số thách thức nhìn từ mục tiêu phát triển con người

Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung đông, số 12 (64), tháng 12/2010.

TS. Trần Đức Hiệp

 
37

Nhìn lại các giải pháp ứng phó của Chính phủ Việt Nam trước ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

 
38

Hoàn thiện môi trường kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, tháng 3/2011

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
39

Các thành phần kinh tế: nhận thức lý luận và thực tiễn Việt Nam

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 27 (2011).  

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

 
40

Cách tiếp cận kinh tế tri thức của Trung Quốc và Ấn Độ - Một vài hàm ý đối với Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu Châu phi và Trung đông, số 04 (68), tháng 04/2011.

TS. Trần Đức Hiệp

 
41

Lao động nước ngoài ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí lao động và xã hội, số 402, tháng 3/2011

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
42

Một số vấn đề đặt ra trong thực hiện các quy định pháp luật về lao động nước ngoài ở Việt Nam và hướng hoàn thiện

Tạp chí lao động và xã hội, số 403, tháng 3/2011

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
43

Xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 497, tháng 5/2011

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
44

Giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về lao động nước ngoài tại Việt Nam

Tạp chí lao động và xã hội, số 407, tháng 5/2011

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
45

Một số ý kiến về phát triển dịch vụ logistics trong nền kinh tế Việt Nam

Tạp chí Quản lý kinh tế, số 39, tháng 4/2011

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
46

Nguồn nhân lực cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai

Tạp chí Kinh tế và dự báo

TS. Nguyễn Hữu Sở

 
47

Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị toàn cầu của hàng nông sản Việt Nam

Tạp chí Kinh tế & chính trị thế giới, tháng 6/1011

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
48

Ngân hàng với cuộc chiến chống lạm phát ở Trung Quốc

Tạp chí Châu Á TBD số tháng 12/2011

TS. Vũ Thị Dậu

 
49

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Thực trạng và triển vọng

Tạp chí Hội nhập phát triển. Số tháng 12/2011

TS. Vũ Thị Dậu

 
50

Phát triển làng nghề đá mỹ nghệ ở xã Ninh Vân - Những vấn đề đặt ra cần giải quyết

Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 7/2011

TS. Đinh Văn Thông

 
51

Phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững

Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững, số 3, tháng 9/2011

TS. Đinh Văn Thông

 
52

Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam

Tạp chí Khoa học Chính trị/số 6. 2011

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
53

Nâng cao hiệu quả viện trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc cho Việt Nam

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới/số 11(187), 2011

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
54

Việt Nam - Những cú sốc kinh tế năm 2001 và cảnh báo năm 2012

Tạp chí Hội nhập phát triển. Số tháng 12/2011

TS. Vũ Thị Dậu

 
55

Sử dụng dịch vụ y tế của người nghèo ở HN

TC Khoa học (kinh tế và Kinh doanh) số 4/2011

PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân

 
56

Hoàn thiện môi trường thể chế kinh tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO

Kinh tế đối ngoại, số 50, tháng 1/2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
57

Những khó khăn trong quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục

Tạp chí lao động XH, số 425, tháng 2/2012

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
58

Kinh tế Mexico sau khủng hoảng tài chính toàn cầu

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay. Số 3, tháng 3/2012.

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
59
Những thách thức với các nhà nước phúc lợi châu Âu trong thế kỷ XXI

Tạp chí Khoa học, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, ĐHQG HN, số tháng 3/2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
60
Thu hút, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi khác ở Việt Nam

Tạp chí Quản lý Nhà nước, số tháng 4/2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
61

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: Kinh nghiệm Hàn Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam

 Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 134 - tháng 4/2012

TS. Trần Đức Hiệp

 
62

Một số kinh nghiệm về quản lý lao động nước ngoài tại Singapore và bài học cho Việt Nam

Tạp chí lao động xã hội, Số 430, tháng 5/2012

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
63

 Xuất khẩu nông sản chủ lực sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Thương mại số 14 - 2012.

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

 
64

The performance of Vietnamese banking system under financial liberalization: measurement using DEA (Bộ phậnTạp chí của Trường đã gửi đi vào tháng 5/2012)

Revew of Applied Economic (RAE), Newzealand

PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

 
65

Xuất khẩu gạo sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, 6/2012.

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

 
66

 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng cà phê giai đoạn 2012-2015

Tạp chí Thương mại số 16 - 2012.

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

 
67

Một số định hướng chính sách nhằm giảm thiểu độ sâu nghèo đói ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Kinh tế Châu Á - TBD, số 366 - tháng 06/2012

TS. Trần Đức Hiệp

 
68

The Internationalization of Higher Education in Vietnam: Policies and Practice

Vietnam's Socio-Economic Development/Số 70, tháng 6/2012

TS. Nguyễn Thùy Anh

 
69

Internationalization of Higher Education in Vietnam: New Policies needed for new Context

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: International Conference on Internationalization of Higher Education: North-South Perspectives, International School, Vietnam National University, Hanoi, July 2012.

TS. Nguyễn Thùy Anh

 
70

Xuất khấu điều của Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế châu Á - TBD, số 336/2012 (viết chung)

PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

 
71

Nông - lâm kết hợp, giải pháp phát triển kinh tế bền vững ở các tỉnh trung du, miền núi

Tạp chí giáo dục lý luận / tr.105 / số 7+8/2012

TS. Đinh Văn Thông

 
72

Nhìn nhận công cuộc cải cách kinh tế ở Trung Quốc dưới góc độ những quan điểm kinh tế

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc / tr.8 / số 8/2012

TS. Đinh Văn Thông

 
73

Thu hút và sử dụng vốn ưu đãi khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình

Kinh tế và Phát triển/Trang 3-8/tháng8-2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
74

Environmentally sustainable development in the Northern focal economic region of Vietnam.

Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Sản xuất bền vững và quản trị môi trường", tháng 10/2012

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
75

Giải pháp tăng cường quản lý vốn vay ưu đãi ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 10(198), 2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
76

Vai trò của nhà nước đối với việc thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, tại Hà Nội, từ 26-28/11/2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
77

Kinh tế hộ gia đình nông thôn Việt Nam dưới góc nhìn phát triển bền vững

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, tại Hà Nội, từ 26-28/11/2012

PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

 
78

Giải pháp phát triển công nghiệp bền vững kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, tại Hà Nội, từ 26-28/11/2012

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
79

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực dựa vào phát triển giáo dục: Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á

Tạp chí Kinh tế châu Á - TBD

TS. Trần Đức Hiệp

 
80

Một số kinh nghiệm thu hút nhân tài trên thị trường lao động Singapore và khả năng áp dụng đối với Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và dự báo. Tháng 1/2013

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
81

Hoàn thiện quản lý nhà nước về lao động nước ngoài ở VN

Tạp chí Quản lý Kinh tế. Tháng. Số 52, tháng 2/2013

PGS.TS Phan Huy Đường

 
82

Vai trò của nhà nước đối với việc thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, tháng 5/2013

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
83

Những bất cập trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay và một số giải pháp

Tạp chí Lao động xã hội. Tháng 5/2013

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
84

Giáo dục đại học Việt Nam tiếp cận cơ chế thị trường

Tạp chí kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, Tháng 6/2013

PGS.TS Phạm Văn Dũng

 
85

Vai trò nhà nước trong thực hiện định hướng XHCN nền kinh tế thị trường Việt Nam

Hội thảo quốc gia do Hội đồng LLTW tổ chức tháng 6/2013.

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

 
86

Đổi mới về nhận thức về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng cộng sản Việt nam 1/4 thế kỷ nhìn lại

Hội thảo quốc gia do Hội đồng LLTW tổ chức tháng 6/2013.

ThS. Phạm Văn Chiến

 
87

Học thuyết kinh tế của David Ricardo và Hàm ý chính sách cho Việt Nam

HTQG Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện  đại và hàm ý chinh sách cho VN/ tháng 7/2013

TS. Đinh Văn Thông

 
88

Hướng tới nền kinh tế tri thức: thực trạng và giải pháp cho Việt Nam. Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Hội thảo quốc gia "Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam" ĐHKT-ĐHQG HN, 7/2013)

TS. Nguyễn Thị Bích Như

 
89

Lý thuyết nhà nước phúc lợi và gợi ý xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo quốc gia "Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam" ĐHKT-ĐHQG HN, 7/2013)

TS. Phạm Thị Hồng Điệp

 
90

Định hướng XHCN với phát triển rút ngắn và phát triển bền vững

Hội thảo quốc gia "Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam" ĐHKT-ĐHQG HN, 7/2013)

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

 
91

Lý thuyết phát triển con người và những ràng buộc đặt ra đối với các qúa trình tăng trưởng kinh tế

Hội thảo quốc gia "Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam" ĐHKT-ĐHQG HN, 7/2013)

TS. Trần Đức Hiệp

 
92

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra cho phát triển bền vững

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, tháng 7/2013

PGS.TS Phan Huy Đường

 
93

Văn hóa dùng người của Hồ Chí Minh

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, ISSN: 0866-8655, số 349, tr 12-15, tháng 7/2013.

TS. Lê Thị Hồng Điệp
TS. Nguyễn Mạnh Hùng

 
94

Phân tích diễn biến thị trường vốn

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (07/2013) 406

TS. Đinh Xuân Cường, TS. Nguyễn Trúc Lê

 
95

Ứng dụng giải pháp Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) nhằm cơ cấu lại hoạt động quản lý của các tổ chức tại Việt Nam.

Hội thảo quốc gia "Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam" ĐHKT-ĐHQG HN, 7/2013)

TS. Nguyễn Trúc Lê

 
96

Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo và Ricardo mới - Một số gợi ý cho Việt Nam

TC giáo dục lý luận/tr 33/ tháng 8/2013

TS. Đinh Văn Thông

 
97

Về một số vấn đề trong hội nhập hợp tác quốc tế với việc bảo vệ môi trường ở nước ta

Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân văn. Tháng 9/2013

TS. Đinh Văn Thông

 
98

Công cuộc cải cách kinh tế ở Trung Quốc dưới góc độ những quan điểm kinh tế - bài học kinh nghiệm và gợi mở cho Việt Nam

HTKH Trung Quốc 35 năm cải cách mở cửa - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / tháng 9/2013

TS. Đinh Văn Thông

 
99

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô của một số quốc gia trong khu vựcvà hàm ý cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, số 9/2013

TS. Trần Đức Hiệp

 
100
Đề xuất đổi mới nội dung. xây dựng chương trình cho môn GDCD sau 2015

BC Hội thảo Quốc gia về giáo dục đạo đức công dân trong GDPT Việt Nam, tr.175. Địa điểm: Bộ Giáo dục và đào tạoThời gian: Tháng 9/2013.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài

 
101

Phân tích việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng yếu kém thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (09/2013) 409

Nguyễn Trúc Lê, Đinh Xuân Cường

 
102

Phân tích diễn biến thị trường tiền tệ và vốn trong tháng 8/2013

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (09/2013) 410

Đinh Xuân Cường, Nguyễn Trúc Lê

 
103

Women and leadership in Vietnamese academic institutes

Women's Empowrement Conference 2013 (Hội nghị quốc tế, KS Daewoo, Hanoi, 10/2013

TS. Nguyễn Thị Bích Như

 
104

Đánh giá hiệu quả kinh tế vĩ mô của các nước ASEAN và triển vọng AEC

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Tham gia vào cộng đồng Kinh tế ASEAN: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, 11/10/2013, Sofitel Plaza, Hà Nội.

TS. Nguyễn Thùy Anh, TS. Ngô Đăng Thành

 
105

Phân tích diễn biến thị trường tiền tệ và vốn trong tháng 9/2013

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (10/2013) 412

Nguyễn Trúc Lê, Đinh Xuân Cường

 
106

Nhận định về các chuyển động chính sách vĩ mô từ NHNN

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (10/2013) Số cuối tháng

Đinh Xuân Cường, Nguyễn Trúc Lê

 
107

Phát triển kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh. Số 3/2013

PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

 
108

Chính sách kinh tế vĩ mô các nước ASEAN quá khứ-hiện tại

Hội thảo quốc tế do Trường Đại học kinh tế tổ chức tháng 11/2013 tại khách sạn Sofitel "Chính sách kinh tế vĩ mô các nước ASEAN quá khứ hiện tại"

TS. Nguyễn Xuân Dũng
 
109

Thực trạng các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo hiện nay và những vấn đề đặt ra

Tạp chí lao động xã hội. Tháng 11/2013

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
110

Giải pháp kinh doanh khoáng sản theo hướng phát triển bền vững

 Hội thảo quốc tế "Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản" của Trường ĐH Mỏ Địa chất, tháng 11/2013

PGS.TS. Phan Huy Đường

 
111

Sự cần thiết phải điều chỉnh nội dung, chương trình giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông

BC Hội thảo Quốc gia về giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông Việt Nam. Bộ Tư pháp. Tháng 11/2013       

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài

 
 

III. Định hướng nghiên cứu chính trong vòng 5 năm tới

- An ninh kinh tế trong tiến trình toàn cầu hoá và hội nhập

- Cải cách khu vực công trong điều kiện toàn cầu hoá

- Những lý thuyết quản lý hiện đại

IV. Dự kiến sản phầm nghiên cứu trong vòng 5 năm tới

Sẽ công bố ít nhất 3 bài báo quốc tế trong danh mục ISI/Scopus hoặc các cơ sở dữ liệu quốc tế uy tín khác

- Sẽ công bố từ 1-2 cuốn sách chuyên khảo

- Sẽ công bố từ 10-20 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN