Trang Nghiên cứu
 
Quyết định về việc phê duyệt và giao nhiệm vụ thực hiện đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở năm 2015 - Khoa Kinh tế Chính trị

Quyết định số 1652/QĐ-ĐHKT ngày 11/5/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTG ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của đại học Quốc gia và các cơ sở Giáo dục Đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định Quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-ĐHKT ngày 02/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý hoạt động Nghiên cứu Khoa học của Trường Đại học Kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKT ngày 10/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc phân bổ kinh phí hoạt động khoa học công nghệ cho các Khoa thuộc Trường Đại học Kinh tế năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2015 cho cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo đúng tiến độ, thời gian và kinh phí như thuyết minh của đề tài đã được phê duyệt. Tổng kinh phí thực hiện 02 đề tài là 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng chẵn). Thời gian thực hiện chuyên môn của 01 đề tài là 9 tháng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Phòng NCKH & HTPT, chủ nhiệm đề tài, lãnh đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>>> Download quyết định tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác