Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Thị Hải Hà

Tên luận án: “Vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ ở Hải Phòng"


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hải Hà

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/01/1981

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2349/QĐ-ĐHKT ngày 25/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: “Vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ ở Hải Phòng"

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

 

  • PGS.TS Phạm Văn Dũng
>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN