Quy định Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 15:07 23/02/2022

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế (Kèm theo Quyết định số: 242/QĐ-ĐHKT ngày 28/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN).

 

 

Quy định về Phạm vi, nội dung, trách nhiệm và tổ chức thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

>> Xem nội dung chi tiết và download quy định tại đây

 

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và  trình tự thực hiện Lễ trao bằng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và trình tự thực hiện Lễ trao bằng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định số 2379/QĐ-ĐHKT ngày 27/7/2022 Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, ...

Chi tiết
Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng  tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế ban hành Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT ngày 22/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quy định về việc quản lý và xét, cấp học ...

Chi tiết
Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quy định Quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Kèm theo Quyết định số 1144/QĐ-ĐHKT ...

Chi tiết
Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế

Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định số 404/QĐ-ĐHKT ngày 15/02/2022 Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình ...

Chi tiết
Quy chế, quy định đào tạo đại học

Quy chế, quy định đào tạo đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN, Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế, bao ...

Chi tiết
Quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho SV/HV/NCS tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho SV/HV/NCS tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ban hành kèm theo Quyết định số 3897/QĐ-ĐHKT ngày 07/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

Chi tiết
Quy định về việc đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên Chính quy

Quy định về việc đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên Chính quy

Ban hành kèm theo QĐ số 94/QĐ-ĐHKT ngày 11/01/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế

Chi tiết
Quy định về công tác Bảo hiểm y tế đối với sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế

Quy định về công tác Bảo hiểm y tế đối với sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế

Ban hành theo Quyết định số 280/QĐ-ĐHKT ngày 28/01/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế

Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế

Quyết định số 735/QĐ-ĐHKT ngày 15/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết