Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 05/2023)

Phòng Thanh tra & Pháp chế 12:22 30/05/2023

Trong nửa sau tháng 05 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 của Chính phủ về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

a) Hiệu lực thi hành: 

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 và thay thế Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019.

b) Nội dung cơ bản:

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1,8 triệu đồng và những đối tượng hưởng lương, phụ cấp (nếu có) dựa trên mức lương cơ sở sẽ được tăng mức hưởng bao gồm:

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP .

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2012/NĐ-CP ).

>>> Xem toàn văn: Nghị định số 24/2023/NĐ-CP

2. Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

a) Hiệu lực thi hành: 

Quyết định số 531/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/05/2023 và thay thế Quyết định số 809/QĐ-TTg năm 2020.

b) Nội dung cơ bản:

Theo đó, Danh mục của ngành giáo dục chỉ có 2 mức độ: Mật và Tối mật:

Danh mục bí mật nhà nước độ Mật lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

(1) Văn bản có nội dung phản ánh, nhận xét, đánh giá về thực trạng tư tưởng, đời sống của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên có tác động tiêu cực đến chính trị, an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội.

(2) Thông tin về địa điểm ra đề thi và in sao đề thi; thông tin về nhân sự của Hội đồng/Ban ra đề thi và in sao đề thi; phương án vận chuyển, bảo quản, lưu trữ và bảo vệ đề thi của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, khu vực chưa công khai.

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

(1) Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai.

(2) Thông tin về người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài cần được bảo vệ theo yêu cầu của bên cử đi đào tạo.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 531/QĐ-TTg

3. Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28/04/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 03/2022/TT-BDGĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

a) Hiệu lực thi hành: 

Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/06/2023.

b) Nội dung cơ bản:

Theo đó, từ ngày 13/6/2023, cơ sở đào tạo khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non sẽ sử dụng mẫu Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, mẫu Báo cáo cơ sở pháp lý xác định chỉ tiêu tuyển sinh; mẫu Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu; mẫu Báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT .

Khi xác định chỉ tiêu các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài có sử dụng chung các điều kiện bảo đảm chất lượng trong xác định chỉ tiêu, cơ sở đào tạo phải tuân thủ quy định tại Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT .

Trong xác định năng lực đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng, số giảng viên thỉnh giảng quy đổi trong các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được tính tối đa bằng 40% số giảng viên toàn thời gian quy đổi của cơ sở đào tạo xác định theo lĩnh vực đào tạo.

Xem toàn văn: Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT

4. Công văn số 2158/BGDĐT-TTr ngày 15/05/2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trong phổ thông năm 2023.

a) Hiệu lực thi hành: 

Công văn số 2158/BGDĐT-TTr có hiệu lực từ ngày 15/05/2023.

b) Nội dung cơ bản:

Theo đó, 06 cách thức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

- Làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo/Hội đồng thi công bố quyết định thanh tra hoặc thông báo quyết định kiểm tra.

- Nghe, nhận báo cáo (bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp).

- Thu nhận và kiểm tra, đối chiếu các văn bản chỉ đạo, phối hợp, văn bản triển khai công tác tổ chức Kỳ thi.

- Kiểm tra, xác minh thực tế việc thực hiện nhiệm vụ của các thành phần thuộc Hội đồng thi và Điểm thi.

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý những hạn chế, thiếu sót, vi phạm (nếu có).

- Lập biên bản thanh tra, kiểm tra với đối tượng thanh tra, kiểm tra.

Những người không được tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra

- Những người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ (gọi chung là người thân) dự thi trong năm tổ chức Kỳ thi không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại Hội đồng thi nơi có người thân dự thi hoặc tham gia tổ chức thi.

- Người đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

-  Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc đã bị kết án mà chưa hết thời hạn xóa kỷ luật, xóa án tích.

- Người không đủ các điều kiện khác để tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

>>> Xem toàn văn: Công văn số 2158/BGDĐT-TTr

5. Công văn số 2487/BGDĐT-QLCL ngày 25/05/2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

a) Hiệu lực thi hành: 

Công văn số 2487/BGDĐT-QLCL có hiệu lực từ ngày 25/05/2023.

b) Nội dung cơ bản:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở GDĐT, các Đại học, Trường Đại học có trường THPT Chuyên thực hiện việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 với các thí sinh tham dự trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023 (có 140 học sinh lớp 12 tham dự).

 >>> Xem toàn văn: Công văn số 2487/BGDĐT-QLCL

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 09/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 09/2023)

Trong nửa sau tháng 09 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học khóa QH-2023-E

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học khóa QH-2023-E

Căn cứ công văn số 29/BV-TCHC ngày 02/03/2023 về việc Thông báo kế hoạch khám sức khỏe nhập học, khám ra trường năm học 2023 cho học sinh, sinh viên ĐHQGHN ...

Chi tiết
Thông báo kế hoạch dự kiến thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo kế hoạch dự kiến thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo thời gian dự kiến thu học phí học kỳ I/2023-2024 (không bao gồm khóa QH-2023-E), cụ thể ...

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Kèm theo Thông báo số 3513/TB-ĐHTK ngày 25/9/2023 về việc thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ ...

Chi tiết
Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Kèm theo Thông báo số 3494/TB-ĐHKT ngày 22/9/2023 về việc nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Science Po, Pháp

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Science Po, Pháp

Trường Đại học Kinh tế thông báo về chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Xuân năm 2024.

Chi tiết
Thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023

Thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023 như sau:

Chi tiết
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo có kế hoạch mở lớp học MOS như sau:

Chi tiết
Thư mời tham gia chào giá phục vụ tổ chức sự kiện cho Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thư mời tham gia chào giá phục vụ tổ chức sự kiện cho Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHGQHN trân trọng kính mời các đơn vị doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm về tổ chức sự kiện tham gia báo giá phục vụ tổ chức ...

Chi tiết