Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa đầu tháng 9/2022)

Phòng Thanh tra & Pháp chế, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 16:13 14/09/2022

Trong nửa đầu tháng 9 năm 2022, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. 

Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Ngày 05/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

a, Hiệu lực thi hành : Nghị định 59/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022

b, Nội dung cơ bản:

Theo đó, thông tin danh tính điện tử của cá nhân, tổ chức bao gồm:

(1) Danh tính điện tử công dân Việt Nam, gồm:

- Thông tin cá nhân:

Số định danh cá nhân;

Họ, chữ đệm và tên;

Ngày, tháng, năm sinh;

Giới tính.

- Thông tin sinh trắc học:

Ảnh chân dung;

Vân tay.

(2) Danh tính điện tử người nước ngoài, gồm:

- Thông tin cá nhân:

Số định danh của người nước ngoài;

Họ, chữ đệm và tên;

Ngày, tháng, năm sinh;

Giới tính;

Quốc tịch;

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

- Thông tin sinh trắc học:

Ảnh chân dung;

Vân tay.

(3) Danh tính điện tử tổ chức, gồm:

- Mã định danh điện tử của tổ chức.

- Tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có).

- Ngày, tháng, năm thành lập.

- Địa chỉ trụ sở chính.

- Số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

>>> Xem toàn văn: Nghị định 59/2022/NĐ-CP

2. Ngày 05/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP nghị quyết về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022.

a, Hiệu lực thi hành : Nghị quyết 116/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 05/09/2022

b, Nội dung cơ bản:

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được phê duyệt phương án tự chủ tài chính thì thực hiện phê duyệt phương án tự chủ tài chính của năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Từ năm 2023, các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan có thẩm quyền giao tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt.

Bộ Tài chính tổng hợp các nội dung nêu trên vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP , trình Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2022.

>>> Xem toàn văn: Nghị quyết 116/NQ-CP

3. Ngày 29/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4185/BGDĐT-VP triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023.

a, Hiệu lực thi hành : Công văn 4185/BGDĐT-VP có hiệu lực từ ngày 29/08/2022

b, Nội dung cơ bản:

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố triển khai một số hoạt động đầu năm học, đơn cử như:

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương trong năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo, trong đó:

Ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định.

- Rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; sửa chữa, nâng cấp trường, lớp học; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học…

>>> Xem toàn văn: Công văn 4185/BGDĐT-VP

4. Ngày 16/08/2022, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ xác thực Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV

a, Hiệu lực thi hành: Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV có hiệu lực từ ngày 21/10/2017

b, Nội dung cơ bản:

Với mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Nghị định đưa ra các bước hoạt động đào tạo cán bộ, công chức, viên chức:

- Thực hiện đào tạo trên nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả, đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức;

- Đưa ra hình thức tổ chức linh hoạt (tập trung, bán tập trung, từ xa) đảm bảo chương trình đào tạo đến với tất cả các cán bộ ở mọi vùng miền;

- Đối với đào tạo tại nước ngoài, cán bộ, công chức, viên chức phải đáp ứng một số yêu cần bắt buộc để tham gia bồi dưỡng;

- Đồng thời cũng quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Nghị định có hiệu hiệu lực từ ngày 21/10/2017 và thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Bãi bỏ các Điều 32, 33, 34, 35 và 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

>>> Xem toàn văn: Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV

5. Bộ Chính trị ban hành Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

a, Hiệu lực thi hành: Quy định 80-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 18/08/2022

b, Nội dung cơ bản:

Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn gồm:

- Bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định;

- Cán bộ được giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh tương đương trở lên.

Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

Đối với việc bổ nhiệm sĩ quan trong lực lượng vũ trang do Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương quy định cụ thể cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn;

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh;

- Độ tuổi: Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý (cao hơn) lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn 1 nhiệm kỳ.

Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Cán bộ bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật):

12 tháng đối với hình thức kỷ luật Khiển trách.

30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo.

60 tháng đối với hình thức kỷ luật Cách chức.

Quy định 80-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 18/8/2022, và thay thế Quy định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017.

>>> Xem toàn văn: Quy định 80-QĐ/TW

6. Ngày 25/08/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 264/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.

a, Hiệu lực thi hành : Thông báo số 264/TB-VPCP có hiệu lực từ ngày 25/08/2022

b, Nội dung cơ bản:

Theo đó, nội dung kết luận đưa ra như sau:

- Hoan nghênh và ghi nhận những nỗ lực, biểu dương những kết quả tích cực đạt được của ĐHQGHN, tiêu biểu là việc chuyển trụ sở làm việc cơ quan từ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội tới Hòa Lạc thể hiện tinh thần nêu gương của Ban Giám đốc và quyết tâm của ĐHQGHN.

- ĐHQGHN cần hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học thông minh, hiện đại.

- Đẩy nhanh việc sử dụng các khu giảng đường, ký túc xá, khu rèn luyện… tại Hòa Lạc;

- Đưa ra phương án xử lý dứt điểm để đảm bảo cấp điện lưới cho công trình Dự án;

- Định hướng phát triển khu đô thị ĐHQGHN trong mối quan hệ với quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc và Quy hoạch chung Thủ đô.

>>> Xem toàn văn: Thông báo số 264/TB-VPCP

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học khóa QH-2023-E

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học khóa QH-2023-E

Căn cứ công văn số 29/BV-TCHC ngày 02/03/2023 về việc Thông báo kế hoạch khám sức khỏe nhập học, khám ra trường năm học 2023 cho học sinh, sinh viên ĐHQGHN ...

Chi tiết
Thông báo kế hoạch dự kiến thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo kế hoạch dự kiến thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo thời gian dự kiến thu học phí học kỳ I/2023-2024 (không bao gồm khóa QH-2023-E), cụ thể ...

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Kèm theo Thông báo số 3513/TB-ĐHTK ngày 25/9/2023 về việc thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ ...

Chi tiết
Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Kèm theo Thông báo số 3494/TB-ĐHKT ngày 22/9/2023 về việc nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Science Po, Pháp

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Science Po, Pháp

Trường Đại học Kinh tế thông báo về chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Xuân năm 2024.

Chi tiết
Thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023

Thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023 như sau:

Chi tiết
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo có kế hoạch mở lớp học MOS như sau:

Chi tiết
Thư mời tham gia chào giá phục vụ tổ chức sự kiện cho Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thư mời tham gia chào giá phục vụ tổ chức sự kiện cho Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHGQHN trân trọng kính mời các đơn vị doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm về tổ chức sự kiện tham gia báo giá phục vụ tổ chức ...

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại các đối tác nước ngoài  Học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại các đối tác nước ngoài Học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo số 3341/TB-ĐHKT ngày 14/9/2023 về các chương trình trao đổi sinh viên học kỳ II năm học 2023-2024.

Chi tiết