KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Kinh tế phát triển áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở đi

Phòng Đào tạo 10:23 22/08/2023

Cử nhân Kinh tế phát triển có khả năng nhận diện, phân tích, tổng hợp, đánh giá, đề xuất giải pháp, nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về kinh tế và phát triển trong các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức quốc tế, tổ chức phát triển và tổ chức phi chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước.

1. Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

(i) Nhóm 1. Cán bộ kinh tế và quản lý kinh tế các cấp, các loại hình doanh nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trung ương và địa phương, các doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp kinh doanh; có thể đảm nhận các công việc cụ thể: Tham gia quản lý kinh tế, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng giải pháp, chính sách phục vụ cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực chính sách công, phát triển bền vững; triển vọng trong tương lai có thể trở thành cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp kinh doanh.

(ii) Nhóm 2. Chuyên gia tư vấn, phân tích chính sách về kinh tế phát triển

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trung ương và địa phương, các doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp kinh doanh; có thể đảm nhận các công việc cụ thể: Phân tích thực trạng, đánh giá tác động của tăng trưởng và phát triển kinh tế; có thể tư vấn giải pháp, chính sách phục vụ cho phát triển kinh tế; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia tư vấn, phân tích chính sách về kinh tế phát triển.

(iii) Nhóm 3. Cán bộ phát triển dự án

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực làm việc tại các dự án phát triển, các tổ chức phát triển và các doanh nghiệp; có thể đảm nhận được các công việc cụ thể: Phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của cộng đồng, quốc gia; tham gia lập kế hoạch và thực hiện dự án phát triển; tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và tham gia hoạch định chính sách phát triển; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia, cán bộ quản lý tại các dự án, tổ chức phát triển. 

(iv) Nhóm 4. Nghiên cứu viên và giảng viên

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận được các công việc cụ thể: giảng dạy các môn liên quan đến kinh tế phát triển, kinh tế học, chính sách công và phát triển, kinh tế quản lý tài nguyên và môi trường...; Nghiên cứu, tư vấn về kinh tế và kinh tế phát triển, chính sách công, kinh tế môi trường, phát triển bền vững; triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên cao cấp và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở nghiên cứu.

(v) Nhóm 5. Tự lập nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực tự lập nghiệp bằng việc khởi sự kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực kinh tế và phát triển.

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành các nhà quản lý, chuyên gia phân tích, nhà hoạch định chính sách, nhà quản trị trong lĩnh vực kinh tế và phát triển.

Download Chương trình đào tạo tại đây

Hotline tuyển sinh đại học: 0243 754 7506 (máy lẻ 666,888); 0913 486 773

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế phát triển áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế phát triển áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Cử nhân Kinh tế phát triển có khả năng nhận diện, phân tích, tổng hợp, đánh giá, đề xuất giải pháp, nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về kinh tế và phát ...

Chi tiết
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế phát triển (Thông tư 23) áp dụng từ khóa QH-2020-E

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế phát triển (Thông tư 23) áp dụng từ khóa QH-2020-E

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế phát triển theo định hướng lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp, chuyên gia phân tích và hoạch ...

Chi tiết