Trang Giới thiệu chung
 
Phạm Quỳnh Anh1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên:

Phạm Quỳnh Anh
Năm sinh:
1962
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT - ĐHQGHN

 Học vị:
Tiến sĩ Kinh tế học (2009)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, tiếng Nga
Email:

2. Quá trình đào tạo

 • Năm 2009: Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh tế Victoria, Đại học Tổng hợp Victoria, Melbourne, Australia
 • Năm 1997: Sau Đại học (Postgraduate Diploma), Trung tâm Chính sách Công, nay là Trường Chính phủ Melbourne, Đại học Tổng hợp Melbourne, Australia
 • Năm 1985: Cử nhân, Khoa Kinh tế Chính trị, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

3. Quá trình công tác

 • Từ 2009 đến nay: Giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội,
 • Từ 1998-2003: Giảng viên Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Cộng tác viên Tư vấn Chính sách, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 • Từ 1993-1995: Giảng viên Khoa Kinh tế kiêm Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, phụ trách công tác Nghiên cứu Khoa học của Đoàn viên - sinh viên và khuyến học khuyến tài.
 • Từ 1992-1993: Giảng viên kiêm Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa Kinh tế, Đại học Tổng hợp Hà Nội,
 • Từ 1986-1991: Trợ giảng, Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

4. Các môn học đã và đang giảng dạy

 • Kinh tế học Vi mô,
 • Kinh tế học Vĩ mô,
 • Kinh tế học của những vấn đề xã hội,
 • Kinh tế học Quản trị,
 • Kinh tế học Môi trường;
 • Phân tích Chính sách Công.

5. Các chủ đề nghiên cứu chính

 • Lý thuyết công nghiệp hóa,
 • Chiến lược và chính sách phát triển công nghiệp tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế,
 • Năng lực công nghệ và tăng trưởng xanh của doanh nghiệp,
 • Kinh tế học của những vấn đề xã hội.

6. Các công trình khoa học

6.1. Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành; báo cáo đăng kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế

 1. Phạm Quỳnh Anh, Internal Determinants and Effects of Firm-level Environmental Performance: Empirical Evidences from Vietnam, Asian Social Science, Vol.11, No. 4, p. 190-201, February 2015 (SCOPUS).
 2. Phạm Quỳnh Anh, Thách thức đối với tiến trình công nghiệp hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa: lý thuyết và vận dụng cho Việt Nam, Nghiên cứu Kinh tế, 7 (434), 11 - 18, 2014.
 3. Phạm Quỳnh Anh,Hội nhập kinh tế khu vực ASEAN của Việt Nam: phân tích từ chỉ số thương mại nội khối, Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, 15 -21, 2014.
 4. Phạm Quỳnh Anh, Vietnam’s economic integration to ASEAN: an analysis using inter-trade indication of manufacturing goods, International Conference, Hanoi, 10 -2013.
 5. Phạm Quỳnh Anh, “Thách thức đối với tiến trình công nghiêp hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa: Lí thuyết và vận dụng cho Việt Nam”, trong Lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 7/2013.
 6. Phạm Quỳnh Anh, “Environmental performance of manufacturing firms in Vietnam: characteristics and determinants of success”, in Sustainable manufacturing and environmental management”, International Conference Proceedings, JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business, Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật.
 7. Phạm Quỳnh Anh, “Environmental performance of manufacturing firms in Vietnam: characteristics and determinants of success”, in Sustainable manufacturing and environmental management, International Conference Proceedings, JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business, 10/2012.
 8. Phạm Quỳnh Anh,“Tác đông của tiền lương tới năng suất lao động công nghiệp chế biến tại Việt Nam”, Khoa học Lao động và Những Vấn đề Xã hội, ILLISA, số 26, 2011.
 9. Phạm Quỳnh Anh “Vietnam manufacturing competitiveness: an approach from province - level”, International Workshop on Vietnam Study, Australian National University, 2/ 2006.
 10. Phạm Quỳnh Anh “Competitiveness of firms in Vietnam by ownership”, Victoria University Conference on Business, 11/2005.
 11. Phạm Quỳnh Anh, “Thầu phụ Công nghiệp ở Việt Nam: Đặc điểm và Chính sách Phát triển”, Nghiên cứu Kinh tế, số 276, 2001.
 12. Phạm Quỳnh Anh, “The impact of government policies on the development of small and medium-sized (SME) enterprises in Vietnam”, VNU Journal of Science, T.XVI, No.1, 2000.

6.2 Sách chuyên khảo khoa học

 1. Phạm Quỳnh Anh, Positioning a country on its path to industrialization, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội., 2006.

6.3. Đề tài khoa học

 1. Đề tài cấp Quốc gia, tài trợ bởi Qũi Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). “: “Tiến trình và mô hình công nghiệp hoá tại các nước đang phát triển trong khung khổ hội 2.nhập kinh tế quốc tế”.Vị trí: Chủ nhiệm Đề tài. Thời gian thực hiện: 5/2017 – 5/2019
 2. Đề tài cấp ĐHQGHN, Mã QG.13.19: “Luận cứ khoa học, hệ thống tiêu chí đánh giá các giai đoạn, trình độ phát triển công nghiệp Việt Nam”. Vị trí: Chủ nhiệm Đề tài..Thời gian thực hiện: 12/2013 - 12/2015.

7. Công trình khoa học khác

 1. Industrialization in Vietnam: An Analysis of Manufacturing Competitiveness and Policy Alternatives” - Luận án Tiến sĩ, Đại học Tổng hợp Victoria, Melbourne, 2009