Trang Giới thiệu chung
 
Trần Thị Thanh Tú1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

 Trần Thị Thanh Tú

Năm sinh:

 1976

Chức vụ:

Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

 Tiến sĩ

Năm nhận học vị: 2007

Học hàm:

 Phó giáo sư

Năm nhận học hàm: 2014

Ngoại ngữ:

 Tiếng Anh

Email:

 tuttt@vnu.edu.vn

Điện thoại:

 (84) 904.385858

Địa chỉ CQ:

 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 1998: Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Năm 2006: Thạc sĩ Kế toán Quốc tế, Đại học Tổng hợp Swinburne, Úc.
 • Năm 2007: Tiến sĩ Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các khóa đào tạo ngắn hạn khác:

 • Khóa đào tạo giảng viên “Quản trị công ty và quản trị ngân hàng”, IFC, 11/2015, Việt Nam
 • Khóa đào tạo “Kinh nghiệm phát triển của Hàn quốc”, Viện phát triển Hàn quốc, Hàn quốc, 11/2014
 • Khóa đào tạo “Định giá tài sản đảm bảo sở hữu trí tuệ của SME”, IFC, 4/2015, Việt Nam
 • Khóa đào tạo “Lãnh đạo trong trường đại học”, Đại học quốc gia Hà nội, 12/2014
 • Phương pháp giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng anh, TKT, chứng chỉ Cambridge, 9/2013
 • Đào tạo giảng viên - TOT, khóa học "Phát triển Kỹ năng lãnh đạo cho nữ doanh nhân SME", Đại học Sydney, Úc, 9/2011.
 • Đào tạo giảng viên - TOT, khóa học "Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy đại học và sau đại học", Đại học Uppsala Thụy Điển, 6/2011
 • Đào tạo giảng viên - TOT, khóa học “Phát triển giao dịch sơ cấp trên thị trường trái phiếu Việt Nam”, Tổ chức tài chính quốc tế IFC và Hiệp hội trái phiếu Việt Nam, 26 - 29/10/2010.
 • Phát triển giao dịch sơ cấp trên thị trường trái phiếu Việt Nam, Tổ chức Tài chính quốc tế IFC và Hiệp hội trái phiếu Việt Nam, 12 - 15/10/2010.
 • Điều hành và Đánh giá dự án, Tổ chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản, 2 - 4/6/2010.
 • Đánh giá và Quản lý dự án, Bộ Kế hoạch đầu tư và JICA, 11/2007.
 • Quản trị tài chính, Tài chính kinh doanh, Đại học Long Beach - Đại học tổng hợp bang California, Mỹ, 10/3 - 20/5/2007.
 • Cải cách và đổi mới hệ thống ngân hàng Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Kế toán Thượng Hải, Trung Quốc, 12 - 19/5/2005.
 • Tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng, Ngân hàng Thế giới, Việt Nam, 4/2005.
 • Đào tạo giảng viên - TOT khóa học “Lập kế hoạch tài chính, quản lý nợ quá hạn của các tổ chức tài chính vi mô”, Trung tâm tài chính vi mô và CGAP, 9/1999.

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

3.1. Quá trình công tác:

 • Từ tháng 2/2015 đến nay: Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Từ tháng 10/2011 đến 2/2015: Phó chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Từ tháng 12/2008-9/2011: Phó trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Giảng viên, Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Từ 12/1998 đến 12/2008: Giảng viên, Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Từ tháng 5/2005-3/2011: Trưởng nhóm nghiên cứu Tài chính Ngân hàng, Diễn đàn phát triển Việt Nam, Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Viện chính sách quốc gia Nhật bản ( GRIPS) và Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Từ tháng 12/2003-12/2006: Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính vi mô, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Từ tháng 12/1998-11/2003: Nghiên cứu viên, giảng viên Trung tâm Tài chính vi mô, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Tháng 9 đến tháng 12/1998: Chuyên viên phân tích tài chính, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

 

4. Các công trình nghiên cứu đã công bố

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Phát triển sản phẩm tài chính bất động sản ở VN, đồng chủ biên, NXB Khoa học Kỹ thuật, tháng 12/2015
 2. “Quản trị công ty trong ngân hàng – thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam”, Chủ biên, 2/ 2015, NXB Đại học quốc gia Hà nội
 3. "Đổi mới chính sách công – kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”, Đồng tác giả, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 8/2015
 4. “Phát triển bền vững hệ thống NH Việt Nam trước xu thế tái cấu trúc”, Đồng chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, 12/2015
 5. “Kinh tế Việt Nam 2012 – đối diện thách thức tái cơ cấu”, NXB ĐHQG, Đồng tác giả, 5/2012
 6. "Giám sát khu vực tài chính Việt Nam - sự cần thiết và điều kiện thực hiện", NXB Lao động xã hội, 2012, Đồng tác giả
 7. "Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam - 10 năm nhìn lại và định hướng tương lai". Đồng tác giả, Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải, 2011
 8. "Những vấn đề tài chính ở Việt Nam sau khủng hoảng". Đồng chủ biên, Nhà Xuất bản Giao Thông Vận Tải, 2010.
 9. Financing Vietnam’s growth: domestic and foreign sources of Development"tiếng Việt và tiếng Anh. Đồng chủ biên, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2009
 10. "Vượt qua bẫy thu nhập trung bình - Cơ hội và thách thức với Việt Nam". Đồng tác giả, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2009.
 11. "Tài chính doanh nghiệp - dùng cho ngoài ngành". Đồng tác giả. Nhà xuất bản Kinh tế quốc dân, 2009.
 12. "Rào cản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam". Đồng tác giả, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2004.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

Bài viết trên tạp chí trong nước:

 1. "Đánh giá thực tiễn ngân hàng xanh – thông lệ quốc tế và thực tiễn VN”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, đồng tác giả, sẽ xuất bản, 2015
 2. "Rà soát đánh giá hiệu lực thực thi của các chương trình mục tiêu quốc gia ở Tây bắc”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, đồng tác giả, sẽ xuất bản, 2015
 3. Nguồn lực tài chính của các các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà nội”, đồng tác giả Tạp chí kinh tế và kinh doanh , Số 3, 2015
 4. Chất lượng công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, đồng tác giả Tạp chí kinh tế và kinh doanh, Tập 30, Số 4, 2014
 5. Định dạng hệ thống ngân hàng Việt Nam sau tái cấu trúc”, đồng tác giả, tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 12/2014
 6. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNN sau cổ phần hóa ở miền Trung”, đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế phát triển, tháng 3/2013
 7.  “Xây dựng chỉ số quản trị công ty trong ngân hàng ở Việt Nam”, đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế phát triển, tháng 3/2013
 8. Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng của Hàn quốc – kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, Số tháng 12/2011
 9. "Cơ cấu vốn và khả năng sinh lời của công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán HCM - phân tích kiểm chứng", Tạp chí Phát triển kinh tế, 5/2010.
 10. "Sử dụng đòn bẩy tài chính trong kinh doanh”, Tác giả, Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ, Số 6, 2002.
 11. Phương pháp xác định chi phí vốn”. Đồng tác giả. Tạp chí Tài chính, Số 1+2, 2002.
 12. Bàn về chi phí sử dụng vốn nhà nước", Tác giả, Tạp chí Ngân hàng, Số 1+2, 2004
 13.  “Bàn về cơ cấu vốn của Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam", Tác giả, Tạp chí Thanh tra Tài chính, 2/2006.
 14. "Lập kế hoạch tài chính và cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp", Tác giả, Tạp chí Kinh tế phát triển, 8/2006
 15.  “Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam hiện nay", Tác giả, Tạp chí Kinh tế Phát triển, Tháng 7, 2007
 16. Rủi ro trong cho vay bất động sản của các NHTM - thực trạng và giải pháp", Tác giả, Tạp chí Kinh tế Phát triển, 11/2008.

 

Bài tham dự trong Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, quốc tế

 1.  “Tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt đến khả năng vay vốn ngân hàng của các doanh nghiệp Việt Nam", Đồng tác giả, Hội thảo quốc tế "Khó khăn và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ khủng hoảng kinh tế", VDF& NEU, 11/ 2008.
 2. Tác động của chính sách tiền tệ lên hoạt động ngân hàng và doanh nghiệp trong giai đoạn 2008-2009”. Đồng tác giả. Bài nghiên cứu, VDF, 3/2009.
 3. "Impact of monetary policy in the context of global economic crisis - the case of Vietnam", International Symposium on "Asia economy evolution"hosted by Korea University at Sejong, May 2010. => Hội thảo Quốc tế "Các nền kinh tế mới nổi Châu Á" do Đại học Quốc gia Hàn Quốc tại Sejong, Hàn Quốc tổ chức.
 4. "Mô hình giám sát tài chính của Nhật bản và kinh nghiệm cho Việt Nam", Tác giả, Hội thảo quốc gia "Mô hình giám sát tài chính - kinh nghiệm quốc tế và bào học cho Việt Nam"do Học viện Ngân hàng tổ chức, tháng 9/2010.
 5. "Phân tích tác động của cơ cấu vốn đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khóan Hà nội", Hội thảo "10 năm thị trường chứng khoán"do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, tháng 10/2010.
 6. "Tác động của chính sách tỷ giá đến kiểm sóat lạm phát ở Việt Nam", Đồng tác giả, Hội thảo quốc tế "Tác động của chính sách tiền tệ đến các chính sách kinh tế vĩ mô khác trước những biến động của nền kinh tế"do Học viện Ngân hàng và ADB, Ngân hàng nhà nước tổ chức, tháng 11/2011.
 7.  "Phương pháp định giá trong hoạt động M&A ngân hàng ở Việt Nam", Đồng tác giả, Hội thảo "Chính sách tài chính tiền tệ trước những biến động của nền kinh tế", do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, 11/2011.
 8. "Ẩn số của quá trình tái cơ cấu hệ thống NH Việt Nam", đồng tác giả, Diễn đàn kinh tế mùa thu, UBKTQH, 9/2012
 9. "Studying the Corporate governance index and implication for Vietnamese bank", Nagoya University & UEB, 10/2012
 10. "Phát triển bền vững hệ thống NH - các chỉ tiêu đánh giá và ứng dụng cho VN", Hội thảo VN học, UEB & Viên KTXH, 11/2012
 11.  “Đánh giá an toàn của hệ thống Ngân hàng - thông lệ quốc tế và ứng dụng ở VN", đồng tác giả, Hội thảo quốc gia, NEU và UBKTQH đồng tổ chức, tháng 3/2013
 12. "Đánh giá Tái cấu trúc Ngân hàng - thông lệ quốc tế và ứng dụng ở Việt Nam", Hội thảo quốc gia, NEU và MPI đồng tổ chức, tháng 4/2013
 13. "Relationship between corporagte governance and bank efficiency - empirical test on Vietnamese banks", "Performance of Financial Market", hosted by Deakin University, Australia, 6/2013
 14.  “Tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam, đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện”, tác giả, Hội thảo quốc gia Kinh tế vĩ mô 2013, NEU và UBKTQH tổ chức, tháng 12/2013
 15. "Tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam, kết quả đạt được và chặng đường phía trước”, đồng tác giả, Hội thảo quốc tế do UBKTQH, UBGSTCQG và Đại sứ quán Ireland tổ chức, tháng 8/2013
 16. “Bank restructuring – International perspectives and Vietnam practices”, World Finance & Banking symposium, Bejing 12/2013, Co-author

 

4.3. Bài báo quốc tế

 1. “Bank restructuring – International perspectives and Vietnam practices”, Accounting & Finance Research Journal online Volum 3, No2, 2014, Co-author, ranking EconLit
 2. “Comparative study on corporate governance between state-owned bank and joint stock bank in Vietnam”, SIU Journal of Management, the Vol.4, No.1, Co-author
 3. "Testing the relationship between corporate governance and bank performance – an empirical test in Vietnam", Co- Author, Asian Social Science, Vol.10, No.11, June 2014, ranking Scopus.
 4. “Developing Corporate Governance Index for Vietnamese Banking system”, Co-author, International Journal of Financial Research, Vol. 5, No. 2, June, 2014, Econlit ranking
 5. “Socio-economic impact of rural credit in Northern Vietnam: Does it differ betweenclients belonging to the ethnic majority and the minorities?”, Co- Author, Asian Social Science, Vol.10, No.4, 2015. May 2015, ranking Scopus.
 6. “Relationship between Gender Diversity on Boards and Firm’s Performance - Case Study about ASEAN Banking Sector”, International Journal of Financial Research, Co-author, International Journal of Financial Research, Vol 6. No2., 2015
 7. “Determinant of Access to Rural Credit and Its Effect on Living Standard: Case study about Poor Households in Northwest, Vietnam”, Journal of Financial Research, Co-author, Vol 6. No2., 2015
 8. “Impact of ownership structuture and bank performance – an empirical test in Vietnamese banks”, International Journal of Financial Research, Co-author, Vol 6. No4., 2015
 9. "Green banking – International experiences and Vietnamese pespective”, Co-author, Asian Social Journal, Vol. 11, No.28, 2015
 10. "Performance of People Credit Funds in Mekong Delta River in Vietnam”, Co-author, International Journal of Emerging Research in Techonology and Management, Vol. 5, Issues 6.

5. Các đề tài nghiên cứu:

5.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần nhất

5.2. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang chủ trì hoặc tham gia:
 1. "Nâng cao năng lực quản trị công ty của lãnh đạo các NHTM Việt Nam”, Dự án quốc tế, Worldbank tài trợ, Trưởng nhóm dự án, 9/2014-9/205,
 2. Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực quản trị điều hành của các NHTM Việt Nam”, Chủ nhiệm Đề tài trọng điểm cấp Đại học quốc gia, 2012-2014
 3. Nâng cao năng lực giám sát tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam”, Chuyên gia tư vấn quốc gia, Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thế giới, 2012
 4. Đánh giá tác động kinh tế xã hội của Dự án Tài chính nông thôn 3”, Báo cáo đánh giá cuối kỳ, Trưởng nhóm tư vấn, Ngân hàng Thế giới, 2012-2013
 5. "Chất lượng công bố thông tin và hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam", Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Thư ký, 2012-2013
 6.  “Tác động của cơ cấu vốn đến khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu của các ông ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam", Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Chủ nhiệm đề tài, 2009-2010.
 7. "Nâng cao năng lực quản trị tài chính và năng lực tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước", Đề tài khoa học cấp Tỉnh, Thành viên, 2010-2011.
 8.  "Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DNNN sau cổ phần hóa ở Miền Trung", Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Thư ký, 2011-2012.
 9. Phát triển hệ thống bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Đề tài trọng điểm cấp Đại học quốc gia, Thành viên, 2011-2013
 10. Đánh giá tác động kinh tế xã hội của Dự án Tài chính nông thôn 3”, Báo cáo đánh giá giữa kỳ, Trưởng nhóm tư vấn, Ngân hàng Thế giới, 2011
 11. "Vai trò của ngân hàng xanh trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài cấp nhà nước, 2014-2016
 12. Đánh giá tác động của cụm khu công nghiệp đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên”, Chủ nhiệm đề tài , Đề tài cấp tỉnh, 2015-2017
 13. “Rà soát, đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia ở Tây Bắc”, Đề tài cấp Nhà nước, Thư ký, 2013-2015
6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:
 • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cao cấp Trường và Bộ trong 3 năm 2009, 2010 và 2011.