Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Đinh Thị Thanh Vân1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:
 Đinh Thị Thanh Vân

Năm sinh:
 1976
Chức vụ:

 Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng

Học vị:
 Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
 Tiếng Anh
Email:
Điện thoại:
 (84-4) 3754 7506 + 552
Di động:
 0904 641 686
Địa chỉ cơ quan:

 P512, Nhà E1, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

2. Quá trình đào tạo:

 • Tháng 8/2013-5/2014: Nghiên cứu sau tiến sĩ và tham gia các khóa học, Trường kinh doanh Haas, Đại học tổng hợp California, Berkeley, Mỹ. Khóa học: Financial Markets and Institutions (undegraduate); Risk Management (MBA), Finance Seminars, Asset Pricing, Advanced Econometrics (PhD) .
 • 2009 - Present: Nghiên cứu sinh, QTKD, Northcentral University, US (expected 2015)
 • Tháng 1/2009 - 11/2011: Tiến sĩ, QTKD - Ngân hàng, Trường ĐH Tarlac State, Phillipines.
 • Tháng 7/2010: Chứng chỉ “Leadership for the Success of the Organization”, University of La Verne, Mỹ
 • Tháng 8/2009: Chứng chỉ “Teaching Knowledge Test (3 Modules)”, University of Cambridge, ESOL Examination, Anh
 • Tháng 11/2008: Chứng chỉ “Financial Risk Management”, Stellar Management
 • Tháng 9/2008: Chứng chỉ “Case Study Teaching Method”, Boise State University, Mỹ           
 • Tháng 8/2008: Chứng chỉ “Risk Management and Profit Chain Management”, Haas School of Business, University of California - Berkeley, Mỹ
 • Tháng 6/2006: Chứng chỉ “Đào tạo cán bộ giảng dạy tại Đại học Quốc gia”, ĐHQGHN          
 • Tháng 7/2005: Chứng chỉ “Training for the Trainers in Finance, World Economics”, US Institute of Economics and Institutional Development
 • Năm 2003-2005: Thạc sĩ, Quản trị Kinh doanh - Tài chính, Trường ĐH Wisconsin, Eau Claire, Mỹ
 • Năm 1994-1998: Đại học, Kế toán tổng hợp, Trường ĐH Kinh tế quốc dân

3. Quá trình công tác:

 • Tháng 10/2014 - nay: Phó CNK TCNH, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
 • Tháng 9/2014- 10/2014: CNBM Ngân hàng, Khoa TCNH, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
 • Tháng 8/2013 - 5/2014: Học giả Fulbright, nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Kinh doanh Haas, Đại học tổng hợp California, Berkeley, Mỹ.
 • Tháng 4/2012 - 7/2013: CNBM Ngân hàng, Khoa TCNH, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
 • Tháng 8/2008 - 4/2012: Phó CNBM Ngân hàng, Khoa TCNH, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
 • Tháng 7/2005 - 8/2008: Giảng viên, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
 • Tháng 9/2004 - 6/2005: Trợ lý nghiên cứu, Đại học Wisconsin, Eau Claire
 • Tháng 7/1999 - 8/2002: Trợ lý Ban CNK, Khoa Kinh tế (nay là Trường ĐH Kinh tế) - ĐHQGHN
 • Tháng 8/1998 - 7/1999: Kế toán, DeBon Vietnam-Korea Cosmetic JVC.
4. Các công trình đã công bố:
 1. Đinh, V., Lê, T.& Nguyen, H. (2015). Các nhân tố tác động tới mức độ lành mạnh tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Phát triển, (accepted, forthcoming).
 2. Đinh, V. (2015). Xử lý nợ xấu ngân hàng sau khủng hoảng: Bài học từ Thái Lan. Kỷ yếu Hội thảo cấp Nhà nước: Tháo gỡ vướng mắc xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước và Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN đồng tổ chức tháng 10/2015.
 3. Đinh, V & Lê, U. (2015). So sánh kinh nghiệm xử lý nợ xấu của các ngân hàng châu Á: Bài học cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số chuyên san Tái cấu trúc và xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng, Tháng 10/2015.
 4. Đinh, V. & Nguyễn, T. (2015). Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ. Tạp chí Tài chính, số tháng 9, kỳ 1/2015.
 5. Trần, T. & Đinh, V. (2015). Nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội. Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, tập 31, số 3, 1-11.
 6. Đinh, V. & Nguyễn, T. (2015). Đo lường năng lực và hiểu biết tài chính: Chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tạp chí Ngân hàng, số 14, tháng 7/2015.
 7. Đinh, V., Lê, U. & Lê. P. (2015). Ảnh hưởng của dịch vụ internet banking đến kết quả kinh doanh của ngân hàng: Bằng chứng từ Việt Nam. Tạp chí Internet Banking and Commerce. Tháng 7/2015. Danh mục dữ liệu Scopus, Canada. Có thể tải về từ http://www.icommercecentral.com/open-access/measuring-the-impacts-of-internet-banking-to-bank-performance-evidence-from-vietnam.php?aid=57905
 8. Đinh, V. & Lê, T. (Đồng chủ biên, 2015). Sách chuyên khảo: Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
 9. Đinh, V. (2015). Đào tạo chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân ở Mỹ và một số gợi ý cho Việt Nam. Tạp chí Thị trường tài chính và tiền tệ. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Tháng 3/2015.
 10. Nguyễn, T.C chủ biên (2014). Thành viên soạn Chương 5: Tài chính quốc tế. Giáo trình Kinh tế học quốc tế. Viện KHXH Việt Nam.
 11. Nguyễn, S.H. và cộng sự (2014). Sách chuyên khảo Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam. Thành viên tham gia. NXB Chính trị Quốc gia. Thành viên tham gia.
 12. Nguyễn, S. H. và cộng sự (2014). Định dạng hệ thống ngân hàng Việt Nam sau tái cấu trúc: Thông lệ quốc tế và gợi ý cho Việt Nam. Thành viên tham gia. Diễn đàn kinh tế mùa thu 2014. Ủy ban Kinh tế Quốc hội.
 13. Đinh, V & Pickler, L. (2012). Tìm hiểu chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng bán lẻ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tạp chí Relationship Marketing. Hiệp hội Marketing Mỹ. Số 11 (4). Danh mục dữ liệu Scopus, Anh. http://www.tandfonline.com/loi/wjrm20
 14. Đinh, V. (2012). Nợ xấu, phân loại nợ, trích lập dự phòng theo tiêu chuẩn Viêt Nam và thông lệ quốc tế. Tạp chí Ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Số 19, tháng 10/2012.
 15. Đinh, V. (2012). Tìm hiểu chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng bán lẻ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo. Trường ĐH Illinois State. Trình bày tại La Vern, California, Mỹ, Tháng 6/2012.
 16. Nguyễn, T. Đ. (Chủ biên) (2012). Chương 4: Tái cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam. Báo cáo kinh tế thường niên Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách. Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành viên tham gia.
 17. Đinh, V. (2011). Mô hình ALM và quản lý nợ công tại Việt Nam. Tạp chí Quản lý nhà nước. Tháng 8, 2011, Việt Nam.
 18. Đinh, V. (2011). Ứng dụng mô hình quản lý tài sản nợ vào quản lý nợ công. Tạp chí Công nghệ ngân hàng. Tháng 7/2011, Việt Nam.
 19. Đinh, V. (2010). Kinh nghiệm quốc tế: Hoạt động ngân hàng và thể chế tài chính quốc tế. Tạp chí Đào tạo và khoa học ngân hàng, Tháng 10/2010, Việt Nam.
 20. Đinh, V. (2010). Hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, Tháng 7/2010, Việt Nam.
 21. Đinh, V. (2010). Một số vấn đề về hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng Việt Nam. Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ. Hiệp hội ngân hàng Việt Nam. Số 15. Trang 27-29.
 22. Đinh, V. & Pickler, L. (2008). So sánh kỹ năng đàm phán giữa khách hàng Mỹ và Việt Nam, và ngụ ý cho chiến lược định giá toàn cầu. Journal of Global Business Issues, 3(2), 25-32. http://search.proquest.com/docview/223740619?accountid=28180
 23. Đinh, V. & Pickler, L. (2008). So sánh kỹ năng đàm phán giữa khách hàng Việt Nam và Mỹ và ngụ ý cho chiến lược định giá quốc tế. Bài tham gia hội thảo của Clute Institution tại Las Vegas, Mỹ, tháng 11/ 2008.
 24. Ready, K. J., & Đinh, V. (2008). Bài học cho các nhà quản lý nước ngoài khi làm việc với nguồn nhân lực có chất lượng cao tại Việt Nam. The Business Review, Cambridge10(2). (Summer 2008): 8-13. Có thể tải về từ trang http://www.jaabc.com/brcv10n2preview.html
 25. Ready, K. J. & Đinh, V. (2008). Bài học cho các nhà quản lý nước ngoài khi làm việc với nguồn nhân lực có chất lượng cao tại Việt Nam. Bài tham dự hội thảo của Clute Institution tại Cancun- Mexico tháng 3/2006. Kỷ yếu hội thảo.
 26. Ready, K. J., & Đinh, V. (2006). So sánh nhận thức và chiến lược của khách hàng Việt Nam và Mỹ trong đàm phán. Journal of Diversity Management, 1(1). Có thể tải về từ trang http://journals.cluteonline.com/index.php/JDM/article/view/5029
5. Các đề tài nghiên cứu:
 1. Đề tài nghiên cứu cấp Ngành, Học viện Ngân hàng. Ảnh  hưởng tâm lý của nhà đầu tư đến hiệu lực của chính sách tiền  tệ. Mã số: DTNH.10/2015 (Thành  viên  tham  gia ). Từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2017.
 2. Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước NAFOSTED (2014). Vai trò của Ngân hàng xanh trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế - Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế (Thành viên tham gia). Từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2016.
 3. Đề tài nghiên cứu cấp Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Khó khăn tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở miền Bắc Việt Nam vxà một số giải pháp (Chủ trì đề tài). Từ tháng 3/2015 đến tháng 12/2015.
 4. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các quỹ tín dụng nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Thành viên tham gia). Từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2015.
 5. Đề tài nghiên cứu sau tiến sĩ, tại Trường kinh doanh Haas, Đại học tổng hợp California, Berkeley, Mỹ: Ứng dụng ngân hàng điện tử trong hệ thống ngân hàng Mỹ và các bài học cho Việt Nam (Chủ trì đề tài). Từ tháng 8/2013 đến tháng 5/2014.
 6. Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN: Đánh giá sự phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam (Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa)(Thành viên tham gia). Tháng 6/2011 - tháng 6/2013.
 7. Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN: Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Thành viên tham gia). Tháng 8/2010 đến tháng 8/2012.
 8. Đề tài nghiên cứu cấp Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: Kinh nghiệm xử lý nợ xấu tại một số NHTM Châu Á và bài học cho Việt Nam (Chủ trì đề tài). Tháng 10/2007 đến tháng 10/2008.
 9. Thành viên đề án Xây dựng chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Tháng 6/2012 đến tháng 12/2014.
 10. Thành viên đề án Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Tháng 7/2012 đến tháng 7/2013.
 11. Thành viên đề án Xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng. Năm 2010.
 12. Thành viên đề án Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao. Năm 2008- 2009.
 13. Thành viên đề án Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành kép Tài chính - Ngân hàng và Tiếng Anh. Năm 2009.