Trang Giới thiệu chung
 
Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhiệm kỳ 2012 - 2016

Ban hành kèm theo Quyết định số 2389/QĐ-ĐHKT ngày 11/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


TT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác
Chức trách trong HĐ
1

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Trúc Lê

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Chủ tịch

3

TS. Nguyễn Anh Thu

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó chủ tịch
4

TS. Lê Trung Thành

Trưởng Phòng
Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Uỷ viên
Thư ký
5

TS. Bùi Quốc Bảo

Trợ lý Thủ tướng

Văn Phòng Chính phủ

Uỷ viên

6

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tập đoàn Gami

Uỷ viên

7

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

8

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

9

GS. TSKH. Trương Quang Học

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên
và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

10

PGS.TS. Hà Văn Hội

Chủ nhiệm Khoa

Kinh tế  và Kinh doanh Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

11

PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

Chủ nhiệm bộ môn
Khoa Kinh tế Phát triển
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

12

PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh

Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Uỷ viên

13

PGS.TSKH. Võ Đại Lược

Tổng Giám đốc
Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Uỷ viên

14

TS. Nguyễn Đăng Minh

Giám đốc
Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

15

TS. Trần Thế Nữ

Phó Trưởng Khoa
Khoa Kế toán - Kiểm toán

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

16

PGS.TS. Trần Anh Tài

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

17

TS. Nguyễn Đức Thành

Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Kinh tế  và Chính sách

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

18

TS. Võ Trí Thành

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý
Kinh tế Trung Ương

Uỷ viên

19

TS. Nguyễn Hữu Thắng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

Uỷ viên

20

TS. Phạm Vũ Thắng

Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Uỷ viên

21

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

22

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng Phòng Đào tạo

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

23

Ông Trương Đình Tuyển

Nguyên Bộ trưởng
Bộ Thương mại

Uỷ viên

24
TS. Đinh Quang Ty
Cộng tác viên Khoa học chuyên trách
Hội đồng lý luận Trung ương

Uỷ viên

25

TS. Nguyễn Quốc Việt

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên


Trường ĐHKT - ĐHQGHN