Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo năm học 2017 - 2018

Công văn số 1971/ĐHKT-ĐTĐH ngày 19/7/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Thực hiện công văn số 1782/ĐHQGHN-ĐT ngày 30/5/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2017 - 2018, Trường ĐHKT - ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị lịch trình đào tạo chi tiết năm học.
>>> Xem chi tiết tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN