Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo chi tiết năm học 2015 - 2016

Công văn số 3163/ĐHKT-ĐTĐH ngày 30/7/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện công văn số 2364/ĐHQGHN-ĐT ngày 1/7/2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2015 - 2016, Ban Giám hiệu thông báo với các đơn vị về lịch trình đào tạo chi tiết năm học (văn bản kèm theo)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN