Trang Đào tạo đại học
 
Thu học phí học vượt số tín chỉ trong khung chương trình đào tạo các sinh viên khóa QH-2016-E

Thông báo số 1573/TB-ĐHKT ngày 29/6/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ Quyết định số 1774/QĐ-ĐHKT ngày 20/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với bậc đào tạo đại học;

Căn cứ thông báo số 589/TB-ĐHKT ngày 30/03/2016 của Trường Đại học kinh tế về việc cách thức thu nộp học phí, lệ phí đối với người học của Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ theo danh sách sinh viên khóa QH-2016-E học vượt số tín chỉ trong khung chương trình đào tạo.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học vượt số tín chỉ trong khung chương trình đào tạo của sinh viên khóa QH-2016-E, Cụ thể như sau:

1. Học phí:

1.1. Đối tượng: Sinh viên khóa QH-2016-E học vượt số tín chỉ trong khung chương trình đào tạo.

1.2. Học phí phải nộp: Danh sách kèm theo

2. Hình thức thu, nộp: thu học phí qua ngân hàng Vietcombank.

3. Cách nộp:  Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộp vào tài khoản sau:

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Số tài khoản: 0491 00000 3289

Ngân hàng : Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long

Nội dung: Mã SV/Họ và tên/Ngày tháng năm sinh/ lớp, ngành học../nộp HP vượt khung chương trình đào tạo.

4. Thời gian thu: từ ngày thông báo đến hết ngày 05/07/2020.

Kết thúc đợt thu, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (nếu có) tới Phòng Đào tạo để xét trao bằng tốt nghiệp. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về thời gian nộp học phí.

Mọi thắc mắc về học phí, đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoạch - Tài chính bằng cách gửi mail: khtc_kt@vnu.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác