Trang Đào tạo đại học
 
Hỗ trợ giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020 đối với bậc đào tạo đại học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Quyết định số 1199/QĐ-ĐHKT ngày 27/5/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/04/2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học;

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ qui định về cơ chế thu. quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn. giảm học phí. hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ quyết định số 4316/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/12/2016 của Giám đốc Đại học Qia Hà Nội về việc phê duyệt đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng (Đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGDĐT);

Căn cứ Công văn số 1337/ĐHQGHN-KHTC ngày 05/05/2020 của Đại học quốc gia Hà Nội về việc hỗ trợ học sinh, sinh viên trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Biên bản họp về Kế hoạch tổng thể hỗ trợ người học ngày 19/05/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ giảm 5% học phí học lần đầu thực nộp học kỳ II năm học 2019-2020 cho các sinh viên đang trong thời gian đào tạo chuẩn đối với bậc đào tạo đại học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (Danh sách kèm theo).

Điu 2. Hình thức giảm:

Số tiền học phí giảm trường sẽ chuyển khoản vào tài khoản BIDV của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện chuyển trả và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thông báo tới sinh viên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Đào tạo và các phòng ban chức năng liên quan, chủ nhiệm các Khoa, viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác