Trang Đào tạo đại học
 
Học bổng Quỹ Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana 
Tên học bổng

Học bổng Quỹ Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Giới thiệu chung

- Học bổng này do Quỹ Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, Hàn Quốc

Đối tượng/Tiêu chuẩn

- Sinh viên năm thứ nhất

- Có kết quả học tập học kỳ 1 năm học gần nhất đạt từ 2,80 trở lên đối với thang điểm 4,0 và 7,0 đối với thang điểm 10 (nếu chưa có điểm học kỳ 1  thì lấy điểm thi đầu vào đại học).

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoặc gia đình chính sách.

Giá trị/Số lượng

20 suất

700 USD/7 học kỳ/SV

Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)

 
 

Thời gian nhận học bổng (dự kiến)

 
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo

Thông tin liên quan

 
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN