Trang Đào tạo đại học
 
Hủy lớp học phần hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2017-2018

Thông báo số 2445 /TB-ĐHKT ngày 12/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 1904/TB-ĐHKT ngày 13/7/2017 về việc đăng ký học phần hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018; căn cứ tình hình đăng ký lớp học phần sau đợt đăng ký lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo hủy một số lớp học phần có sĩ số sinh viên đăng ký ít hơn số lượng tối thiểu như sau:

TT

Học phần

Mã lớp HP

Buổi

Thứ

Tiết

Giảng đường

Ghi chú

1

Kinh tế phát triển

INE2003 3

Chiều

6

7-9

406E4

SV đăng ký sang lớp INE2003 2

2

Kinh tế phát triển chuyên sâu

INE2012

Sáng

6

1-3

201CSS


3

Tiếng Anh cơ sở 2

FLF2102 7

Chiều

2,4

7-11

202CSS


Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN