Trang tin tức sự kiện
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Tuấn

Tên luận án: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi phí thất bại với quyết định tái khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam.


1. Họ và tên NCS: Nguyễn Anh Tuấn

2. Năm sinh: 28/03/1977

3. Quyết định công nhận NCS số: 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Cho phép NCS kéo dài thời gian đào tạo tối đa 02 năm (QĐ số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017)

5. Tên luận án: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi phí thất bại với quyết định tái khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam

6. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

7. Mã số: 62 34 01 02

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS.TS Hoàng Văn Hải

>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN