Trang tin tức sự kiện
 
Về việc nộp lưu chiểu luận văn

Thông báo số 605/TB-ĐHKT ngày 19/3/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 25/05/2011, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 10/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ công văn số 12/TTTV về việc nộp lưu chiểu luận văn, luận án ngày 14/01/2015 của Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN,

Trường Đại học Kinh tế thông báo: Kể từ ngày 20/03/2015, học viên cao học sau khi bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ phải nộp lưu chiểu luận văn tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN 01 bộ gồm:

1. 01 bản in luận văn bìa cứng, chữ nhũ, màu xanh da trời có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng (xác nhận tại trang bìa phụ) và phải đóng kèm theo luận văn các tài liệu sau:

- 01 bản sao kết luận của Hội đồng đánh giá luận văn (Quyết nghị);

- 01 bản sao nhận xét của 2 phản biện;

- 01 bản sao biên bản giải trình sau bảo vệ có chữ ký của Chủ tịch hội đồng và người hướng dẫn.

2. 01 bản tóm tắt luận văn (tối đa 24 trang)

3. 01 đĩa CD gồm 3 file word: toàn bộ nội dung luận văn từ trang bìa đến hết (đầy đủ như bản in); tóm tắt luận văn (tối đa 24 trang); thông tin luận văn (tiếng Anh và tiếng Việt).

Sau khi nộp luận văn tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN, học viên có trách nhiệm nộp cho bộ phận Sau đại học, phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN các tài liệu sau đây trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày bảo vệ thành công luận văn.

- 01 giấy biên nhận của Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN về việc nộp luận văn.

- 01 biên bản giải trình sau bảo vệ có chữ ký của chủ tịch hội đồng và người hướng dẫn.

- 01 đĩa CD gồm 3 file word: toàn bộ nội dung luận văn từ trang bìa đến hết (đầy đủ như bản in); tóm tắt luận văn (tối đa 24 trang); thông tin luận văn (tiếng Anh và tiếng Việt).

Kính đề nghị các Khoa thông báo tới học viên cao học thực hiện thông báo này.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN