Trang Đào tạo đại học
 
Về việc triển khai kế hoạch thực tế, thực tập và viết niên luận Khoá QH-2008-E hệ chính quy và khóa QH-2009-E chương trình bằng kép

Thông báo số 503 /TB-ĐHKT ngày 4/4/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2010-2011, Ban Giám hiệu đề nghị các Khoa triển khai kế hoạch đi thực tập, thực tế, viết niên luận cho sinh viên khóa QH-2008-E hệ chính quy và khóa QH-2009-E chương trình bằng kép theo các nội dung sau:
 

Nội dung công việc

Thời hạn
Ghi chú

I. KẾ HOẠCH THỰC TẾ

 
 

Các khoa xây dựng kế hoạch gửi BGH phê duyệt (thông qua Phòng Đào tạo) theo mẫu gửi kèm (mẫu số 1.1, mẫu số 1.2, mẫu số 1.3)

05/04 - 25/05/2011
 

BGH phê duyệt kế hoạch thực tế của các khoa

26/05- 30/05/2011

 

Các khoa phổ biến kế hoạch đi thực tế cho sinh viên (trên cơ sở kế hoạch đã được BGH phê duyệt)

1/06 - 07/06/2011
 
Tổ chức đi thực tế
22/06 - 30/06/2011
 

Sinh viên nộp bài thu hoạch thực tế cho Khoa

15/07/2011
 

Các Khoa nộp kết quả thu hoạch thực tế cho Phòng Đào tạo (có xác nhận của Chủ nhiệm khoa).

30/07/2011
 

II. KẾ HOẠCH THỰC TẬP, VIẾT NIÊN LUẬN

 
 

Các khoa gửi cho Phòng NCKH&HTPT hướng đề tài nghiên cứu chính

09/04/2011
 

Phòng NCKH&HTPT gửi danh sách các doanh nghiệp, đối tác (có mẫu kèm theo – mẫu số 2) cho các khoa

18/04-25/04/2011
 

Các khoa thông báo cho sinh viên danh sách các doanh nghiệp, đối tác

26/04-29/04/2011
 

Sinh viên đăng ký tên đề tài và nộp cho Khoa

09/05-16/05/2011
 

Các khoa phân công giáo viên hướng dẫn và gửi về Phòng Đào tạo

17/05-30/05/2011
 

BGH phê duyệt danh sách giáo viên hướng dẫn.

02/06-10/06/2011
 

Các khoa thông báo danh sách giáo viên hướng dẫn niên luận đã được BGH phê duyệt cho giáo viên và sinh viên

13/06-17/06/2011
 

Sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn và thông qua tên đề tài, đề cương (đề tài được trình bày theo mẫu qui định của trường – Công văn số 1508/TB-ĐTĐH ngày 10/10/2008)

01/07-05/07/2011
 
Thông qua bài viết lần 1

01/08 – 05/08/2011

 

Sinh viên nộp niên luận cho giáo viên hướng dẫn, có xác nhận của nơi đến thực tập.

30/08 – 05/9/2011

 

Giáo viên hướng dẫn gửi kết quả và niên luận về Khoa

5/9 – 10/09/2011

 

Các Khoa công bố kết quả cho sinh viên và gửi kết quả về Phòng Đào tạo (bản gốc có chữ ký của giáo viên và xác nhận của chủ nhiệm khoa)

15/09/2011
 

* Lưu ý:  

- Mỗi giáo viên phụ trách ít nhất 10 sinh viên đi thực tế (nếu Khoa không đủ giáo viên, có thể mời thêm giáo viên của khoa khác trong trường).

 - Sinh viên chủ động liên hệ với nơi thực tập.

Đề nghị các khoa quan tâm và thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra./.

>>> Xem chi tiết thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN