Trang Đào tạo đại học
 
Về việc khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2016-2017

Thông báo số 3596/TB-ĐHKT ngày 01/12/2016 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ vào kế hoạch số: 3053/KH - ĐHKT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động đào tạo năm học 2016 - 2017;Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục thông báo tới các Khoa và toàn thể sinh viên lịch tham gia điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:Tên cuộc khảo sát: Trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2016-2017.
Thời gian mở hệ thống: từ ngày 02/12/2016 và kết thúc ngày 10/01/2017.
Địa chỉ truy cập: http://survey.ueb.edu.vn
Để đảm bảo việc ĐTKS được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đề nghị toàn thể sinh viên đăng nhập hệ thống Survey online của nhà trường để cung cấp các thông tin đánh giá về hoạt động giảng dạy theo đúng thời hạn như đã thông báo. Sau thời hạn trên, hệ thống ĐTKS online sẽ đóng lại để TT ĐBCLGD thực hiện thống kê dữ liệu. Sinh viên chưa tham gia đóng góp ý kiến sẽ không thể truy cập vào hệ thống để xem điểm môn học trước thời hạn.
Kính đề nghị các Khoa đôn đốc, nhắc nhở sinh viên viên tham gia ĐTKS đúng tiến độ.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN