Trang Đào tạo đại học
 
Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp ĐH chương trình đào tạo chất lượng cao, đợt tháng 12/2020

Quyết định số 4086/QĐ-ĐHKT ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3093/QĐ-ĐHKT ngày 07/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định đào tạo cử nhân chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN;

Căn cứ đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Trường Đại học Kinh tế được ban hành kèm theo Quyết định số 974/QĐ-ĐHKT và Quyết định số 975/QĐ-ĐHKT ngày 11/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24/12/2020 của Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy - chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao và chuẩn quốc tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy cho 07 sinh viên thuộc các khóa và các ngành đào tạo sau (có danh sách kèm theo):

STT

Khóa

Ngành

QH-2016-E

QH-2017-E

Tổng

1

Kinh tế quốc tế

 

05

05

2

Quản trị kinh doanh

01

 

01

3

Tài chính - Ngân hàng

01

 

01


Tổng

02

05

07

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN