Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ phụ học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hoãn thi bổ sung

Công văn số:10/ ĐHKT-ĐTĐH ngày 05/01/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2018-2019, trường  Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho sinh viên hoãn thi bổ sung (có danh sách kèm theo).
Thời gian, địa điểm: cụ thể theo lịch thi đính kèm.Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.
Thông tin chi tiết xem trên Website: http://ueb.edu.vn
>>Download Công văn tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN