Trang Đào tạo đại học
 
Thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học

Thông báo số 2735/TB-ĐHKT ngày 5/10/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-ĐHKT ngày 25/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Điều chỉnh mức thu học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện, học ngoài thời gian đào tạo chuẩn và học môn ngoài chương trình đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung, kiến thức theo lĩnh vực quy định tại Quyết định số 2009/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2016; Quyết định số 2010/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2016; Quyết định số 2068/QĐ-ĐHKT ngày 01/08/2017;

Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học ngành Quản trị kinh doanh khóa tuyển sinh năm 2016 (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT);

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học ngành Kinh tế quốc tế khóa tuyển sinh năm 2016 (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT);

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-ĐHKT ngày 01/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học khóa tuyển sinh năm 2017 (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT);

Căn cứ thông báo số 589/TB-ĐHKT ngày 30/03/2016 của Trường Đại học kinh tế về việc cách thức thu nộp học phí, lệ phí đối với người học của Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN;

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT), cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT (không gồm sinh viên các hệ đào tạo tuyển sinh năm 2018)

2. Học phí:

2.1. Học phí theo học kỳ (05 tháng/học kỳ): 17.500.000 đ.

Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí được miễn, giảm theo mức học phí của hệ đào tạo chuẩn quy định tại Nghị định 86/NĐ-CP (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

2.2. Học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện, học ngoài thời gian đào tạo chuẩn và học môn ngoài chương trình (chi tiết theo phụ lục đính kèm); mức thu học phí:

  • Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung, kiến thức theo lĩnh vực: 345.000đ/tín chỉ.
  • Học phí các môn thuộc khối kiến thức khối ngành: 855.000đ/tín chỉ.
  • Học phí các môn thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành: 1.070.000đ/tín chỉ.
  • Học phí các môn thuộc khối kiến thức ngành: 1.285.000đ/tín chỉ.

3. Hình thức thu, nộp: thu học phí tự động qua ngân hàng BIDV.

4. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộp vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu học phí trong khoảng thời gian thu tại Mục 4. dưới đây.

(Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tin nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000 đ)

5. Thời gian thu:

5.1. Thời gian đối chiếu và chuẩn bị học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 12/10/2018.

5.2. Thời gian thu: từ ngày 15/10/2018 hết ngày 19/10/2018.

5.3. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đã đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí đúng hạn khi nộp học phí trước ngày 20/10/2018. Đến hết ngày 19/10/2018, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 26/10/2018.

5.4. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 26/10/2018 sẽ được thông báo, và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.

5. Chứng từ thu: Sinh viên có nhu cầu nhận biên lai thu học phí, nhận theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.

6. Thực hiện:

Đề nghị các sinh viên thực hiện nộp học phí đầy đủ, đúng thời hạn quy định trên.

Kết thúc đợt thu, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (nếu có) tới Phòng đào tạo để xét thực hiện theo quy chế. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về thời gian nộp học phí.

Mọi thắc mắc về học phí, đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoạch Tài chính bằng cách gửi mail: khtc_kt@vnu.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN