KINH TẾ

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế (Thông tư 23) áp dụng cho sinh viên tuyển sinh từ khóa QH-2019-E

Phòng Đào tạo 17:20 28/03/2022

Chương trình được thiết kế nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân Kinh tế có những kiến thức cơ bản, hiện đại và hệ thống về kinh tế học, có những kiến thức chuyên sâu và theo sát với thực tiễn về kinh tế học thể chế, kinh tế học truyền thông và kinh tế chính trị học quốc tế; có phương pháp tư duy khoa học; có khả năng nhận diện, truyền đạt, phân tích và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề kinh tế, nhất là dựa trên cơ sở nhận diện mâu thuẫn lợi ích kinh tế các bên, thông qua chính sách công và văn hóa truyền thông.

1. Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

  • Nhóm 1: Chuyên viên phân tích, tư vấn, đàm phán về kinh tế: Có đủ năng lực để làm việc tại các tổ chức kinh tế chính trị xã hội mang tính liên ngành; các tổ chức tư vấn kinh tế, các tổ chức hành chính sự nghiệp, các thể chế kinh tế quốc tế tại Việt Nam; có thể đảm nhiệm các công việc như trợ lý phân tích, nghiên cứu thị trường, trợ lý phân tích, dự báo, chuyên viên, trợ lý đàm phán, phản biện và hoạch định chính sách; trợ lý, tư vấn, giám sát việc triển khai các quyết định quản lý, phóng viên kinh tế, kinh doanh...; triển vọng có thể trở thành các chuyên gia phân tích chính sách, các nhà đàm phán, tư vấn chuyên nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, quản lý kinh tế. 
  • Nhóm 2: Nghiên cứu viên và giảng viên kinh tế: Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học khối ngành kinh tế; có thể đảm nhiệm các công việc như tham gia nghiên cứu các vấn đề kinh tế hiện đại, đặc biệt là kinh tế chính trị quốc tế , kinh tế học thể chế; kinh tế học truyền thông, trợ giảng và giảng dạy các học phần kinh tế học, kinh tế chính trị quốc tế, các lý thuyết về thể chế kinh tế, kinh tế học về chi phí giao dịch, kinh tế báo chí truyền thông...; triển vọng có thể trở thành các nhà nghiên cứu, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực kinh tế.

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân kinh tế có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia phân tích và tư vấn các vấn đề kinh tế, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế.. 

Download nội dung chương trình đào tạo tại đây