Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 01/2024)

Phòng Thanh tra và Pháp chế 13:47 31/01/2024

Trong nửa sau tháng 01 năm 2024, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Theo đó, nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

+ Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống; văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh, sinh viên

+ Phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, nhân rộng các mô hình phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống cho học sinh sinh viên;

+ Triển khai hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học; xây dựng tài liệu và triển khai các hoạt động giáo dục phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội phù hợp với các cấp học.

+ Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục kỹ năng sống;

+ Tăng cường kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan tới việc phát sinh bạo lực học đường; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục với việc đảm bảo an toàn trường học do mình phụ trách;...

Xem toàn văn:  Chỉ thị 02/CT-TTg

2. Thông tư số 02/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ các thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

a) Hiệu lực thi hành:

Thông tư 02/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2024

b) Nội dung cơ bản

Thông tư bãi bỏ các Thông tư liên quan đến: Đầu tư theo đối tác công tư; Thanh quyết toán  nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thanh quyết toán vốn đầu tư;…  Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ 07 Thông tư như sau:

- Thông tư 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 quy định một nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;

- Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

- Thông tư 107/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư 12/2017/TT-BTC ngày 10/02/2017 hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường;

- Thông tư 180/2014/TT-BTC ngày 27/11/2014 quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ứng trước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện dự án di dân, tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận;

Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 02/2024/TT-BTC .

 Xem toàn văn: Thông tư số 02/2024/TT-BTC

3. Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội      

a) Hiệu lực thi hành:  

 Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2024; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

b) Đối tượng áp dụng: 

1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

b) Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024…

Xem toàn văn: Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH

4. Quyết định số 35/QĐ-BNV ngày 22/01/2024 của Bộ Nội vụ về kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

a) Hiệu lực thi hành: 

Quyết định số 35/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 22/01/2024

b) Đối tượng áp dụng và mục tiêu

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tầng lớp Nhân dân.

Mục tiêu chung: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.

Mục tiêu cụ thể: Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương…

Xem toàn văn: Quyết định số 35/QĐ-BNV

5. Kế hoạch số 109/KH-BGDĐT ngày 29/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

a) Đối tượng tham gia giải thưởng

Đối tượng tham gia Giải thưởng là giảng viên không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30 tháng 6 năm 2024) có công trình khoa học và công nghệ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ gửi tham gia Giải thưởng. 

b) Nội dung cơ bản

Về thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử Công văn tham gia xét Giải thưởng: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

 - Tổ chức đánh giá, xét giải Vòng sơ khảo: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. 

- Tổ chức đánh giá, xét giải thưởng Vòng chung khảo và tổ chức Lễ tổng kết trao Giải thưởng: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2024.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học - Tổ chức xét chọn công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc của giảng viên trẻ đủ điều kiện gửi tham gia xét tặng Giải thưởng.

 Gửi hồ sơ tham dự Giải thưởng đúng thời gian quy định và tuân thủ đúng theo Quy chế xét tặng Giải thưởng tại Thông tư 45//2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020.

 Tạo điều kiện để các giảng viên trẻ có công trình được chọn vào Vòng chung khảo tham dự báo cáo tại Hội đồng đánh giá, xét giải Vòng chung khảo; Cử đại diện lãnh đạo đơn vị, phòng/ban khoa học công nghệ, giảng viên trẻ có công trình đạt giải nhất, nhì, ba tham dự Lễ tổng kết và trao Giải thưởng

Xem toàn văn: Kế hoạch số 109/KH-BGDĐT

6. Kế hoạch số 111/KH-BGDĐT ngày 29/01/2024 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo             

a) Mục đích, nội dung

(i) Đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc bộ năm 2023, định hướng năm 2024. 

(ii) Hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc bộ năm 2025. 

(iii) Tình hình triển khai thực hiện Nghị định quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở Giáo dục đại học

b) Thời gian, địa điểm

 Thời gian: 01 ngày, dự kiến giữa tháng 3 năm 2024. 

 Địa điểm: Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Xem toàn văn: Kế hoạch số 111/KH-BGDĐT./.

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-TESTS) tháng 3/2024

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-TESTS) tháng 3/2024

Thông báo số 177/TB-ĐHNN ngày 20/2/2024 về việc Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại Đại học Quốc ...

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 454/TB-ĐHKT ngày 15/02/2024 về việc Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng ...

Chi tiết
Đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2024

Đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2024

Thông báo số 494/TB-ĐHKT ngày 21/02/2024 về việc đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2024

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Thu năm 2024 tại Đại học Koc, Thổ Nhĩ Kỳ

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Thu năm 2024 tại Đại học Koc, Thổ Nhĩ Kỳ

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Thu năm 2024 tại Đại học Koc, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE89), hệ chính quy, Khóa 4, niên khóa 2024 – 2028

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE89), hệ chính quy, Khóa 4, niên khóa 2024 – 2028

Từ ngày 20/02/2024, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối thiểu đạt ...

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Thu năm 2024 tại Đại học Charles, Cộng Hòa Séc

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Thu năm 2024 tại Đại học Charles, Cộng Hòa Séc

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Thu năm 2024 tại Đại học Charles, Cộng Hòa Séc

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE80), hệ chính quy, Khóa 23, niên khóa 2024 – 2028

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (QHE80), hệ chính quy, Khóa 23, niên khóa 2024 – 2028

Từ ngày 20/02/2024, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển trực tiếp 80 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối thiểu đạt ...

Chi tiết
Quyết định về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định số 185/QĐ-ĐHKT của Giám đốc Trường Đại học Kinh tế ngày 20/1/2024 về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội và ...

Chi tiết
Chương trình phát triển nhân tài số -  Cơ hội lấy chứng chỉ khóa học Coursera với các khóa học của Google miễn phí năm 2024

Chương trình phát triển nhân tài số - Cơ hội lấy chứng chỉ khóa học Coursera với các khóa học của Google miễn phí năm 2024

Tiếp nối hoạt động từ năm 2022, Trường Đại học Kinh tế nhận được thông báo từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chương ...

Chi tiết