Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 9/2022)

Phòng Thanh tra & Pháp chế - Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 09:33 22/09/2022

Trong nửa sau tháng 9 năm 2022, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:


 

1. Ngày 11/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 121/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022.

a, Hiệu lực thi hành : Nghị quyết 121/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2022

b, Nội dung cơ bản:

Theo đó, để triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh:

- Rà soát, điều chỉnh ngay bãi bỏ các quy định yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân;

- Bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu;

Thời gian hoàn thành trong tháng 10 năm 2022.

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, LĐ - TB&XH, BHXH, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an tích hợp, kết nối các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch vụ công liên thông phục vụ triển khai thí điểm;

Hoàn thành trước ngày 15/9/2022.

>>> Xem toàn văn: Nghị quyết 121/NQ-CP

2. Ngày 16/09/2022, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

a, Hiệu lực thi hành : Thông tư 56/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2022

b, Nội dung cơ bản:

Theo đó, hướng dẫn xác định mức đảm bảo chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp như sau:

Mức tự đảm bảo chi thường xuyên = (A / B) x 100%

Trong đó:

- A là tổng các khoản thu xác định mức tự chủ tài chính theo Điều 10, khoản 1, điểm a Nghị định 60/2021/NĐ-CP .

- B là tổng các khoản chi xác định mức tự chủ tài chính theo Điều 10, khoản 1, điểm b Nghị định 60/2021/NĐ-CP .

Ngoài ra, Thông tư 56/2022/TT-BTC giải thích thêm nội dung:

- Các khoản thu chi theo quy định trên được tính trên cơ sở dự toán thu, chi tại năm kế hoạch xây dựng phương án tự chủ tài chính, có xét đến yếu tố biến động do thay đổi chính sách, chế độ của Nhà nước, khả năng chi trả của các đối tượng thụ hưởng, tác động khách quan do thiên tai, dịch bệnh và các biến động kinh tế - xã hội bất thường khác.

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu báo cáo và dự kiến về yếu tố do thay đổi chính sách, chế độ của Nhà nước, thiên tai, dịch bệnh và điều kiện kinh tế - xã hội.

>>> Xem toàn văn: Thông tư 56/2022/TT-BTC

3. Ngày 14/9/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 1079/QĐ-TTg phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.

a, Hiệu lực thi hành : Quyết định 1079/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 14/09/2022

b, Nội dung cơ bản:

Theo đó, nội dung truyền thông trong Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam bao gồm:

- Luật pháp quốc tế về quyền con người, đặc biệt quan tâm đến 07 công ước cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

- Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; kết quả luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người.

- Tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống người dân, các đối tượng yếu thế,…

- Các vụ việc, đối tượng trong nước và nước ngoài, hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, anh ninh quốc gia,…

- Các ưu tiên trong đối ngoại về quyền con người của Việt Nam, về vị trí, vai trò của Việt Nam trong các nỗ lực bảo đảm quyền con người ở cấp độ khu vực và quốc tế.

>>> Xem toàn văn: Quyết định 1079/QĐ-TTg 

4. Ngày 12/8/2022, Tổng Liên đoàn lao động ban hành Quyết định 5130/QĐ-TLĐ về Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.

a, Hiệu lực thi hành : Quyết định 5130/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ ngày 12/08/2022

b, Nội dung cơ bản:

Theo đó, các hình thức kỷ luật trong tổ chức công đoàn được quy định như sau:  \

-  Đối với tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp và các tổ chức trong hệ thống công đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

- Đối với đoàn viên công đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.

- Đối với cán bộ công đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (các chức vụ của công đoàn), khai trừ.

Bên cạnh đó, quy định các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật như sau:

- Đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tạm thời đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận.

- Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

Quyết định 5130/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ ngày 12/8/2022 thay thế Quyết định 493/QĐ-TLĐ năm 2017.

>>> Xem toàn văn: Quyết định 5130/QĐ-TLĐ

5. Ngày 19/09/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4617/BGDĐT-GDCTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022-2023.

a, Hiệu lực thi hành : Công văn 4617/BGDĐT-GDCTHSSV có hiệu lực từ ngày 19/09/2022

b, Nội dung cơ bản:

Theo đó, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ GDĐT về nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh chịu tác động của dịch COVID-19

- Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị cho học sinh, sinh viên

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên\

- Tăng cường xây dựng văn hóa học đường

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên

- Nâng cao hiệu quả bộ máy, tổ chức và năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên

- Đẩy mạnh công tác truyền thông và tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý

>>> Xem toàn văn: Công văn 4617/BGDĐT-GDCTHSSV

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học khóa QH-2023-E

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học khóa QH-2023-E

Căn cứ công văn số 29/BV-TCHC ngày 02/03/2023 về việc Thông báo kế hoạch khám sức khỏe nhập học, khám ra trường năm học 2023 cho học sinh, sinh viên ĐHQGHN ...

Chi tiết
Thông báo kế hoạch dự kiến thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo kế hoạch dự kiến thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo thời gian dự kiến thu học phí học kỳ I/2023-2024 (không bao gồm khóa QH-2023-E), cụ thể ...

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Kèm theo Thông báo số 3513/TB-ĐHTK ngày 25/9/2023 về việc thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ ...

Chi tiết
Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Kèm theo Thông báo số 3494/TB-ĐHKT ngày 22/9/2023 về việc nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Science Po, Pháp

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Science Po, Pháp

Trường Đại học Kinh tế thông báo về chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Xuân năm 2024.

Chi tiết
Thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023

Thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023 như sau:

Chi tiết
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo có kế hoạch mở lớp học MOS như sau:

Chi tiết
Thư mời tham gia chào giá phục vụ tổ chức sự kiện cho Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thư mời tham gia chào giá phục vụ tổ chức sự kiện cho Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHGQHN trân trọng kính mời các đơn vị doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm về tổ chức sự kiện tham gia báo giá phục vụ tổ chức ...

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại các đối tác nước ngoài  Học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại các đối tác nước ngoài Học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo số 3341/TB-ĐHKT ngày 14/9/2023 về các chương trình trao đổi sinh viên học kỳ II năm học 2023-2024.

Chi tiết