Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 11/2022)

Phòng Thanh tra & Pháp chế 11:10 01/12/2022

Trong nửa sau tháng 11 năm 2022, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học.

Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Ngày 10/10/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

a, Hiệu lực thi hành : Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 25/11/2022

b, Nội dung cơ bản:

Trong đó, có quy định tiêu chuẩn của kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm như sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, công tâm trong công việc.

- Có thái độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học, có trách nhiệm, hợp tác trong công việc; tuân thủ pháp luật.

- Có hiểu biết sâu, rộng và kinh nghiệm thực tiễn về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; am hiểu chính sách, pháp luật về giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm;

Có khả năng độc lập, tự chủ đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Có từ 05 năm trở lên là giảng viên hoặc hoạt động trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.

- Có thể kiểm định viên còn hiệu lực.

>>> Xem toàn văn: Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT

2. Ngày 17/11/2022, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định số 3730/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh IELTS giữa công ty TNHH giáo dục IDP (Việt Nam) và IELT Australia PTY LTD (Australia) 

a, Hiệu lực thi hành : Quyết định số 3730/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 17/11/2022

b, Nội dung cơ bản:

Theo đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa các Bên liên kết gồm:

Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia)

Địa điểm tổ chức thi tại:

a) Tại Hà Nội:

- Số 30 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Số 15-17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

b) Tại Đà Nẵng:

Số 10 Ngô Gia Tự, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số 161-161A Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại Chứng chỉ được cấp: IELTS Test Report Form.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia) là 05 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 3730/QĐ-BGDĐT

3. Ngày 17/11/2022, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định số 3731/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh LINGUASKILL giữa công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng Hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học CAMBRIDGE hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc nhà xuất bản và Hội đồng khảo thí Đại học CAMBRIDGE.

a, Hiệu lực thi hành : Quyết định số 3731/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 17/11/2022

b, Nội dung cơ bản:

Theo đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa các Bên liên kết gồm:

Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge (Cambridge)

Địa điểm tổ chức thi tại: Số 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Loại Chứng chỉ được cấp: Linguaskill.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Cambridge là 05 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 3731/QĐ-BGDĐT

4. Ngày 21/10/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

a, Hiệu lực thi hành : Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN có hiệu lực từ ngày 21/10/2022

b, Nội dung cơ bản:

Quy chế gồm 9 chương, 51 điều quy định về đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm: chương trình đào tạo; tổ chức và quản lý đào tạo; nghiên cứu khoa học của sinh viên; quyền lợi và nghĩa vụ của giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên; kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập; công nhận tốt nghiệp.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân tham gia vào quá trình đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN

5. Ngày 21/10/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

a, Hiệu lực thi hành : Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN có hiệu lực từ ngày 21/10/2022

b, Nội dung cơ bản:

Quy chế này gồm 9 chương, 54 điều quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm: tuyển sinh; chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; công nhận học vị và cấp bằng; nghĩa vụ, quyền lợi của giảng viên và học viên ; tài chính cho đào tạo; thanh tra kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân tham gia đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy chế này không áp dụng đối với chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với cơ sở đào tạo nước ngoài, do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN

6. Ngày 21/10/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

a, Hiệu lực thi hành : Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN có hiệu lực từ ngày 21/10/2022

b, Nội dung cơ bản:

Quy chế gồm 10 chương, 46 điều quy định về đào tạo bậc tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm: quy định chung; tuyển sinh; chương trình đào tạo; tổ chức và quản lý đào tạo; luận án và đánh giá luận án; công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ; tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân và đơn vị tham gia đào tạo nghiên cứu sinh; tài chính trong quá trình đào tạo tiến sĩ; thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân tham gia vào quá trình đào tạo bậc tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN

Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2022-2023

Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2022-2023

Đăng ký học lần 1: 20h00 ngày 24/2/2023 -8h00 ngày 27/2/2023Đăng ký học lần 2: 20h00 ngày 10/3/2023- 8h00 ngày 13/3/2023Đăng ký học lần 3: 20h00 ngày 7/4/2023 ...

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN(cập nhật nửa đầu tháng 01/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN(cập nhật nửa đầu tháng 01/2023)

Trong nửa đầu tháng 01 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Điều chỉnh thời gian học Giáo dục QPAN & GDTC áp dụng cho sinh viên Khóa QH-2022-E

Điều chỉnh thời gian học Giáo dục QPAN & GDTC áp dụng cho sinh viên Khóa QH-2022-E

Thời gian học điều chỉnh từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023 (Thời gian học cụ thể Trung tâm Giáo dục QP&AN sẽ có thông báo sau)

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Nhà trường quyết định chi tiền hỗ trợ 100.000đ/ sinh viên dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Chi tiết
Thông báo Về chương trình trao đổi sinh viên trong nước Học kỳ II, năm học 2022-2023

Thông báo Về chương trình trao đổi sinh viên trong nước Học kỳ II, năm học 2022-2023

Kèm theo Thông báo số 104TB-ĐHKT ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố nghị quyết bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố nghị quyết bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố các nghị quyết về nhân sự của Hội đồng trường

Chi tiết
Quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và trình tự thực hiện Lễ trao bằng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và trình tự thực hiện Lễ trao bằng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 2379/QĐ-ĐHKT, ngày 27/7/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và trình tự ...

Chi tiết
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên, học viên trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 1/2023

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên, học viên trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 1/2023

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN quyết định khen thưởng 11 học viên và 25 sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1/2023.

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 12/2022)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 12/2022)

Trong nửa sau tháng 12 năm 2022, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết