Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 01/2023)

Phòng Thanh tra & Pháp chế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 14:07 01/02/2023

Trong nửa sau tháng 01 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Thông tư số 02/2023/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

a) Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/02/2023

b) Nội dung cơ bản:

Thông tư số 02/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT cụ thể như sau: 

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 4 về đối tượng dự thi; 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 về số lượng thí sinh; 

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 18 về hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi. 

Ngoài ra, còn thay thế một số cụm từ như: Thay cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” bằng cụm từ “Cục Quản lý chất lượng”; thay cụm từ “phòng Khảo thí” bằng cụm từ “phòng Quản lý thi”.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 02/2023/TT-BGDĐT

2. Quyết định số 4597/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu trong thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục

a) Hiệu lực thi hành: 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2022.

2. Quy định này áp dụng đối với:

- Các cơ sở giáo dục (CSGD) bao gồm: CSGD mầm non, CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên, CSGD đại học, trường cao đẳng sư phạm và trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là trường cao đẳng sư phạm);

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

b) Nội dung cơ bản:

Quy định cụ thể các nội dung sau: 

Quy định cấu trúc thông tin tối thiểu của giao dịch thanh toán cần lưu trữ khi triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục; 

Quy định về định dạng cấu trúc và thành phần dữ liệu QR Code trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Yêu cầu về kết nối giữa hệ thống thanh toán của CSGD với hệ thống của tổ chức cung ứng dịch vụ.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 4597/QĐ-BGDĐT

3. Quyết định số 4657/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

a) Hiệu lực thi hành: 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 02 năm 2022.

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

Quy chế này quy định về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) dành cho giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), bao gồm: Mục đích, thời gian, kinh phí tổ chức Giải thưởng; điều kiện, quy trình, tiêu chí xét tặng Giải thưởng; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Quy chế này áp dụng đối với giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là người có quốc tịch Việt Nam (sau đây gọi tắt là các nhà khoa học) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng của Giải thưởng: Các công trình Toán học xuất sắc (sau đây gọi tắt là Công trình) thuộc lĩnh vực Toán học và Thống kê đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín

b) Nội dung cơ bản:

Quy định cụ thể các nội dung sau: 

  • Mục đích, thời gian, kinh phí tổ chức Giải thưởng;
  • Công tác chuẩn bị xét tặng giải thưởng: hồ sơ, thời gian nộp, đánh giá, xét chọn, công bố và trao giải thưởng, tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải thưởng;
  • Quy trình, tiêu chí đánh giá và xét tặng giải thưởng;
  • Khen thưởng, xử lý các vi phạm. 

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT

4. Quyết định số 248/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh CAMBRIDGE 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 248/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/01/2023

b) Nội dung cơ bản:

Theo đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa các Bên liên kết gồm:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Anh Việt với Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge (Cambridge).

1. Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge;

2. Địa điểm tổ chức thi tại: Số 01, Đường số 3, khu dân cư Kiến Phát, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

3. Loại Chứng chỉ được cấp: Cambridge: A2 Key English Test (KET), B1 Preliminary English Test (PET) và B2 First Certificate in English (FCE).

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge trên là 05 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 248/QĐ-BGDĐT

5. Quyết định số 249/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 249/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/01/2023

b) Nội dung cơ bản:

Theo đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa các Bên liên kết gồm:

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội  và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh) 

1. Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK;

2. Địa điểm tổ chức thi tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội: Số 02 Đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

3. Loại Chứng chỉ được cấp: HSK Examination Score Report.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức  thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK trên là 05 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 249/QĐ-BGDĐT 

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN(cập nhật nửa sau tháng 03/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN(cập nhật nửa sau tháng 03/2023)

Trong nửa sau tháng 03 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học.

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 907/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh trước 16h ngày 29/04/2023. Sau thời hạn này, chứng chỉ tiếng Anh chỉ được xét công nhận chuẩn đầu ra (không được miễn ...

Chi tiết
Những “chiến binh BC” đã sẵn sàng tỏa sáng tại GALA Chung kết Business Challenges mùa 6

Những “chiến binh BC” đã sẵn sàng tỏa sáng tại GALA Chung kết Business Challenges mùa 6

Với sự thành công sau 5 mùa tổ chức, UEB Business Challenges mùa 6 đánh dấu sự quay trở lại bùng nổ hơn với quy mô lớn, mở ra cơ hội cho nhiều dự án kinh ...

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 658/TB-ĐHKT ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn năm 2023

Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn năm 2023

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng Anh ...

Chi tiết