Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN(cập nhật nửa đầu tháng 01/2023)

Phòng Thanh tra & Pháp chế - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 09:18 17/01/2023

Trong nửa đầu tháng 01 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính

a) Hiệu lực thi hành: 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 02 năm 2023.

2. Các văn bản và quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực:

a) Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

b) Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

d) Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

b) Nội dung cơ bản:

- Nghị định này quy định về thực hiện hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính (CQHC), đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) sau đây sẽ thực hiện ký kết, áp dụng chế độ, chính sách theo pháp luật lao động, dân sự và các quy định khác có liên quan đối với:

- Lái xe, bảo vệ; Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Các công việc, hỗ trợ phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong CQHC và ĐVSNCL không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập…

>>> Xem toàn văn: Nghị định số 111/2022/NĐ-CP

2. Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

a) Hiệu lực thi hành: 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.

2. Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

b) Nội dung cơ bản:

 Cơ sở giáo dục đại học ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo nguyên tắc sau đây:

- Hoạt động khoa học và công nghệ cùng hoạt động đào tạo là nhiệm vụ chính của cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước;

- Xác định rõ vai trò, quyền và trách nhiệm của các đơn vị, giảng viên và người học trong cơ sở giáo dục đại học đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

- Kết quả và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc và trực thuộc, giảng viên, người học trong cơ sở giáo dục đại học là căn cứ để xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ, chính sách có liên quan.

Hoạt động NCKH của giảng viên, người học trong cơ sở giáo dục đại học:

- Giảng viên, nghiên cứu sinh được tạo điều kiện tham gia hoặc làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học….

>>> Xem toàn văn: Nghị định số 109/2022/NĐ-CP

3. Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2022 Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Bổ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học.

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 06/12/2022

b) Nội dung cơ bản:

- Bộ chỉ số bám sát yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022, các quy định liên quan về chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ chỉ số phù hợp điều kiện thực tế các cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm đánh giá thực chất, khách quan, minh bạch, công bằng.

- Bộ chỉ số có tính mở, cập nhật phù hợp với tình hình thực tế theo từng năm học.

- Có tính thực tiễn, khả thi trong áp dụng. 

Mức độ chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học được chia làm 3 mức độ:

  • Mức chưa đáp ứng
  • Mức đáp ứng cơ bản
  • Mức đáp ứng tốt

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT

4. Quyết định số 36/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh CAMBRIDGE 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 36/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 09/01/2023

b) Nội dung cơ bản:

Theo đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa các Bên liên kết gồm:

Công ty Language Link Việt Nam và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge (Cambridge).

Địa điểm tổ chức thi tại:

  • Tầng 2, tòa nhà 34T Đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 
  • Tòa nhà số 24 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 
  • Tầng 5, tòa nhà Golden Field, khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Loại Chứng chỉ được cấp: Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge: A2 Key English Test (KET), B1 Preliminary English Test (PET), B2 First Certificate in English (FCE), C1 Certificate in Advanced English (CAE) và C2 Certificate of Proficiency in English (CPE).

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge trên là 05 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 36/QĐ-BGDĐT

5. Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN của Đại học Quốc gia Hà Nội Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại ĐHQGHN.

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN có hiệu lực từ ngày 22/12/2022

b) Nội dung cơ bản:

Nguyên tắc mở ngành đào tạo:

- Các ngành có nhu cầu xã hội cao hoặc có nhu cầu đặc biệt được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng, đã được điều tra khảo sát, có dự báo nhu cầu nguồn nhân lực phù hợp với quy mô đào tạo, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Đảm bảo tính hệ thống và liên thông giữa chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong kế hoạch tổng thể phát triển ngành, chuyên ngành.

- Ưu tiên xây dựng cách ngành có tình liên ngành, độc đáo, phát huy thế mạnh các đơn vị; thúc đẩy liên thông, liên kết trong ĐHQGHN; hợp tác với các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp.

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể trong đào tạo, kế hoạch phát triển ngành và sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ, gắn liền với việc thực hiện chiến lược phát triển của đơn vị và của ĐHQGHN;..

- Ưu tiên đầu tư, phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, tài chính…

- Phát huy được hiệu quả của hợp tác quốc tế để xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, có lộ trình để sớm đạt chuẩn quốc tế…

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN

Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2022-2023

Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2022-2023

Đăng ký học lần 1: 20h00 ngày 24/2/2023 -8h00 ngày 27/2/2023Đăng ký học lần 2: 20h00 ngày 10/3/2023- 8h00 ngày 13/3/2023Đăng ký học lần 3: 20h00 ngày 7/4/2023 ...

Chi tiết
Điều chỉnh thời gian học Giáo dục QPAN & GDTC áp dụng cho sinh viên Khóa QH-2022-E

Điều chỉnh thời gian học Giáo dục QPAN & GDTC áp dụng cho sinh viên Khóa QH-2022-E

Thời gian học điều chỉnh từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023 (Thời gian học cụ thể Trung tâm Giáo dục QP&AN sẽ có thông báo sau)

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Nhà trường quyết định chi tiền hỗ trợ 100.000đ/ sinh viên dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Chi tiết
Thông báo Về chương trình trao đổi sinh viên trong nước Học kỳ II, năm học 2022-2023

Thông báo Về chương trình trao đổi sinh viên trong nước Học kỳ II, năm học 2022-2023

Kèm theo Thông báo số 104TB-ĐHKT ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố nghị quyết bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố nghị quyết bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố các nghị quyết về nhân sự của Hội đồng trường

Chi tiết
Quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và trình tự thực hiện Lễ trao bằng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và trình tự thực hiện Lễ trao bằng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 2379/QĐ-ĐHKT, ngày 27/7/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và trình tự ...

Chi tiết
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên, học viên trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 1/2023

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên, học viên trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 1/2023

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN quyết định khen thưởng 11 học viên và 25 sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1/2023.

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 12/2022)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 12/2022)

Trong nửa sau tháng 12 năm 2022, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Điều chỉnh thời gian các tiết học bậc đại học chính quy áp dụng từ Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Điều chỉnh thời gian các tiết học bậc đại học chính quy áp dụng từ Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh thời gian các tiết học bậc đại học chính quy áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2022-2023

Chi tiết