TỐT NGHIỆP

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2023

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2023

Kèm theo Công văn số 1878/ĐHKT-ĐT ngày 05 tháng 06 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2023

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 1553/TB-ĐHKT ngày 09 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Kế hoạch tốt nghiệp bậc đào tạo đại học Khoá QH-2019-E (2019 - 2023)

Kế hoạch tốt nghiệp bậc đào tạo đại học Khoá QH-2019-E (2019 - 2023)

Kèm theo Thông báo số 1565/TB-ĐHKT ngày 10 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo  chuẩn và chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy tháng 4 năm 2023

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy tháng 4 năm 2023

Kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-ĐHKT ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đào tạo đại học năm 2023

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đào tạo đại học năm 2023

Kèm theo Kế hoạch số 363/KH-ĐHKT ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03  năm 2023

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2023

Kèm theo Công văn số 543/ĐHKT-ĐT ngày 02 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2023

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 261/TB-ĐHKT ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy

Kèm theo Quyết định số 3409/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022

Kèm theo Thông báo số 3869/TB-ĐHKT ngày 04/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết