HỌC PHÍ

Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024  hệ Chuẩn, TNTT

Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 hệ Chuẩn, TNTT

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc đại học. Cụ thể […]

Chi tiết
Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023 - 2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Quyết toán đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023 - 2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại […]

Chi tiết
Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 Hệ Chuẩn, TNTT

Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 Hệ Chuẩn, TNTT

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2023-2024 hệ Chuẩn, TNTT như sau:

Chi tiết
Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng […]

Chi tiết
Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo hệ Chuẩn, TNTT

Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo hệ Chuẩn, TNTT

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp […]

Chi tiết
Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023 - 2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023 - 2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2023 - 2024 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp […]

Chi tiết
Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024

Chi tiết
Thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc Đại học (các chương trình đào tạo chất lượng cao tuyển sinh đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT)

Thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc Đại học (các chương trình đào tạo chất lượng cao tuyển sinh đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN triển khai kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc đại học.

Chi tiết
Thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN triển khai kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau:

Chi tiết
Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2022

Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2022

Theo thông báo số 666/TB-KTNN ngày 3/11/2023 về thông báo kết quả kiểm toán tại Trường Đại học Kinh tế về thực hiện Nghị quyết 165 đối với mức thu học […]

Chi tiết
Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí

Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí

Theo chỉ thị Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 về học phí đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023, Phòng Kế hoạch – Tài chính […]

Chi tiết