BẢO HIỂM THÂN THỂ

Bảo hiểm thân thể HSSV (Bảo hiểm tự nguyện)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 21:36 30/11/2021

Bảo hiểm thân thể HSSV (Bảo hiểm tự nguyện) Cập nhật lúc 11:09, Thứ Ba, 13/08/2019 (GMT 7) Bảo hiểm thân thể học sinh sinh viên là bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm cho những tai nạn gây ra thiệt hại về thân thể đối với học sinh sinh viên.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt – Công ty Bảo Việt Hà Thành

  1. Sản phẩm bảo hiểm: Năm học 2021-2022, Công ty triển khai gói sản phẩm kết hợp (B C D)     
  •  Điều kiện B: Các trường hợp thương tật thân thể do tai nạn trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1417/2012/QĐ/TGĐ-BHBV ngày 09/05/2012 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.  Trường hợp chết do tai nạn được trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
  • Điều kiện C: Trả trợ cấp khi có phẫu thuật do ốm đau bệnh tật theo Bảng tỷ lệ phẫu thuật ban hành kèm theo Quyết định số 1418/2012/QĐ/TGĐ-BHBV ngày 09/05/2012 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. 
  • Điều kiện D: Trả trợ cấp nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể theo chế độ quy định .

2. Số tiền bảo hiểm Học sinh – Sinh viên : 20 triệu đồng/người/vụ.

3. Chính sách mở rộng phạm vi bảo hiểm năm học 2021-2022:

        - Không áp dụng thời gian chờ đối với Học sinh-Sinh viên tham gia bảo hiểm.

  4. Chi trả trợ cấp mai táng 

Trường hợp học sinh tham gia gói sản phẩm bảo hiểm kết hợp (B C D) khi ốm đau, bệnh tật phải nằm điều trị, phẫu thuật tại bệnh viện nhưng không qua khỏi dẫn đến tử vong được trợ cấp mai táng phí tối thiểu là 1.000.000đ và tối đa không vượt quá 25% Số tiền bảo hiểm theo Điều kiện bảo hiểm B.

5. Chi trả trợ cấp ngày nằm viện

- Học sinh - Sinh viên tham gia: Được hưởng trợ cấp nằm viện 0,3%  số tiền bảo hiểm/ngày. Số ngày chi trả trợ cấp nằm viện tối đa không quá 180 ngày/năm.

6. Phí bảo hiểm (không bao gồm phí của điều kiện bảo hiểm A): 246.400 đồng/học sinh/thời hạn bảo hiểm.