LUẬN VĂN LUẬN ÁN

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Dung

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Dung

Kèm theo Thông báo số 3372/QĐ-ĐHKT ngày 26 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Viết Hoàng

Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Viết Hoàng

Tên đề tài luận án: Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho ngành y tế tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Dung

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Dung

Tên đề tài luận án: Phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, Việt Nam.

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Đỗ Thị Vân Dung

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Đỗ Thị Vân Dung

Tên đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Vĩnh Bảo Ngọc

Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Vĩnh Bảo Ngọc

Kèm theo Thông báo số 2717/TB-ĐHKT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Vĩnh Bảo Ngọc

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Vĩnh Bảo Ngọc

Kèm theo Thông báo số 2698/TB-ĐHKT ngày 11 tháng 08 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Danh mục tên đề tài luận án tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Danh mục tên đề tài luận án tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Thực hiện Công văn số 2199/BGDĐT-GDĐH ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1873/ĐHQGHN-ĐT ngày 07 tháng 06 năm 2022 của Đại […]

Chi tiết
Thông tin Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu sinh Cao Thị Hoàng Trâm

Thông tin Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu sinh Cao Thị Hoàng Trâm

Tên đề tài luận án: Quản trị tinh gọn cho các Trường đại học công lập miền Trung Việt Nam-nghiên cứu điển hình tại Trường đại học Quảng Nam

Chi tiết
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Cẩm Thương

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Cẩm Thương

Tên đề tài luận án: Quản trị trường đại học công lập ở Việt Nam

Chi tiết
Tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Trâm

Tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Trâm

Tên đề tài luận án: Quản trị chuỗi cung ứng tinh gọn tại các hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết
Tóm tắt luận án nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Phương

Tóm tắt luận án nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Phương

Tên đề tài luận án: Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

Chi tiết