LUẬN VĂN LUẬN ÁN

Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Đào Phú Quý

Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Đào Phú Quý

Tên đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận mạng xã hội tại các doanh nghiệp thương mại bán lẻ Việt Nam

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Huyền

Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Huyền

Tên đề tài luận án: Chính sách hỗ trợ sinh kế cho hộ nông dân ở tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ NCS Trịnh Hoàng Phương

Thông báo về việc thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ NCS Trịnh Hoàng Phương

Kèm theo Thông báo số 1627/TB-ĐHKT ngày 17/05/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trịnh Hoàng Phương

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trịnh Hoàng Phương

Kèm theo Thông báo số 1593/TB-ĐHKT ngày 12 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi thời gian đánh giá luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Hương Giang

Thông báo về việc thay đổi thời gian đánh giá luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Hương Giang

Kèm theo Thông báo số 1587/TB-ĐHKT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương Giang

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương Giang

Kèm theo Thông báo số 1567/TB-ĐHKT ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi thời gian đánh giá luận án tiến sĩ NCS Lê Đình Bình

Thông báo về việc thay đổi thời gian đánh giá luận án tiến sĩ NCS Lê Đình Bình

Kèm theo Thông báo số 1501/TB-ĐHKT ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQG nghiên cứu sinh Hoàng Thị Cẩm Thương

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQG nghiên cứu sinh Hoàng Thị Cẩm Thương

Kèm theo Thông báo số 1344/TB-ĐHKT ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phan Thu

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phan Thu

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thị trường lưỡng diện đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQG nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Trâm

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQG nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Trâm

Kèm theo Thông báo số 1304/TB-ĐHKT ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lê Đình Bình

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lê Đình Bình

Kèm theo Thông báo số 1276/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Dũng

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Dũng

Kèm theo Thông báo số 955/TB-ĐHKT ngày 23 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết