LUẬN VĂN LUẬN ÁN

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hồ Minh Thế

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hồ Minh Thế

Kèm theo Thông báo số 174/TB-ĐHKT ngày 17/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nghiêm Bảo Anh

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nghiêm Bảo Anh

Kèm theo Thông báo số 40/TB-ĐHKT ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hồ Minh Thế

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hồ Minh Thế

Tên đề tài luận án: Quản trị nhân tài trong các doanh nghiệp tư nhân lớn tại Việt Nam

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Huy

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Huy

Kèm theo Thông báo số 4641/TB-ĐHKT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Bùi Hồng Phượng

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Bùi Hồng Phượng

Tên đề tài luận án: Tác động của tạo động lực làm việc đến kết quả công việc của giảng viên: Nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia  cho NCS Trần Nam Trung

Thông báo về việc thay đổi thời gian chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trần Nam Trung

Kèm theo Thông báo số 4529/ĐHKT-ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nghiêm Bảo Anh

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nghiêm Bảo Anh

Tên đề tài luận án: Tác động của truyền miệng trực tuyến (eWOM) trên mạng xã hội đến ý định mua sắm sản phẩm may mặc công sở của phụ nữ: nghiên cứu trường […]

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Huy

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Huy

Tên đề tài luận án: Năng suất lao động của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình trường hợp thành phố Đà Nẵng

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Phương

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Phương

Kèm theo Thông báo số 4380/QĐ-ĐHKT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trần Nam Trung

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trần Nam Trung

Kèm theo Thông báo số 4350/TB-ĐHKT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Đoàn Đức Minh

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia NCS Đoàn Đức Minh

Kèm theo Thông báo số 4270/TB-ĐHKT ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết